Освітня програма

Освітньо-професійна програма
підготовки магістра
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 08 Право
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 081 Право
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ Публічна служба

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА Публічна служба