Викладацький склад

Розвадовський Володимир Іванович

кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри

 

Персональна інформаціяСтажуванняОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Народився 01 квітня 1950 року в с. Хімчин, Косівського району, Івано- Франківської області.

Освіта вища. В 1995 році закінчив юридичний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка за спеціальністю «правознавство.»

В основному трудова діяльність проходила в органах Косівської районної та Івано-Франківської обласної ради на різни посадах.

До переходу на постійну роботу до Юридичного інституту Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника працював представником Національної експертної комісії України по захисту суспільної моралі в Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях.

З квітня 2011 року – доцент кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права Юридичного інституту Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника. 

З серпня 2013 року- завідувач кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права.

27 травня 2010 року в інституті законодавства Верховної Ради України захистив кандидатську дисертацію на тему: «Правовий статус Голови Верховної Ради України: проблеми правового врегулювання», (за спеціальністю 12.00.02.-конституційне право; муніципальне право і тут було присвоєно науковий ступінь кандидата юридичних наук).

Сфера наукових інтересів: конституційно-правові аспекти реалізації повноважень Голови Верховної Ради України у відносинах з органами державної влади; стратегія розвитку конституціоналізму в Україні, конституційне, муніципальне право, становлення інституту конституційної юстиції та юрисдикції, проблеми децентралізації органів місцевого самоврядування, конституційної демократії, адміністративно-територіального устрою, статусу учасників конституційного провадження, конституційно-правової відповідальності органів публічної влади.

Підвищення кваліфікації:

Кафедра міжнародного права, факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка, звіт про підвищення кваліфікації підписаний проректором з наукової роботи, членом кореспондентом НАН України, професором Гладишевським Р.Є. Тема стажування: «Методика викладання юридичних дисциплін». Стажування з 25 листопада 2020 року по 20 січня 2021 року. Обсяг підвищення кваліфікації 6,0 кредитів (180 год).

1. Iryna I. Petrovska, Volodymyr I. Rozvadovsky, Iryna R. Ptashnyk, Olga A. Grytsan. Fundamentals of Nuclear Safety State Management in Ukraine. Journal of Advanced Research in Law and Economics. Volume IX, Issue 5(35), Fall 2018. P1745-1753 DOI: https://doi.org/10.14505/jarle.v9.5(35).28 . URL: https://search.proquest.com/openview/2c796e093f10ddd388e5e6aad98bdc8e/1?pq-origsite=gscholar&cbl=486538

2. Iryna І. Petrovska, Volodymyr I. Rozvadovsky, Iryna R. Ptashnyk, Olga A. Grytsan. A human right can be in conflict with one or several other human rights. Utopía y Praxis Latinoamericana. Año:23, n°82 (julio-septiembre), 2018, pp.159-169 (Universidad del zulia.maracaibo-Venezuela. ISSN1315-5216/ISSN-e:2477-9555). URL: https://zenodo.org/record/1495822#.XBJSUdQS_Gh DOI : http://doi.org/10.5281/zenodo.1495822                         

3. Volodymyr I. Rozvadovsky; Liubomyr V. Zinych; Andriy A. Albu. Post-Soviet Estonia’s information safety: lessons for Ukraine. International Journal of Electronic Security and Digital Forensics (IJESDF), 2021 Vol.13 No.1, pp.53 – 63. URL: https://www.inderscience.com/ info/ inarticle. php?artid =111733

4. Розвадовський В. І. Проблеми конституційно-правового статусу учасників конституційного провадження. Монографія. Івано-Франківськ. 2019. 384 с.

5. Розвадовський В.І. Статус Конституційного суду України в конституційному провадженні. Парадигма конституційного права: історія та сучасність.ХІІ Тодиківські читання. Збірката наукові доповіді і повідомлення Міжнародної наукової конференції. 30 жовтня 2019 року. С. 79-81

6. Розвадовський В.І. Проблеми конституційного контролю і нагляду як цінності в Україні : / В.І. Розвадовський//Акуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: збірник наукових праць. Вип.47, – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника, 2018.- с.45-51.

7. Розвадовський В.І. процесуальні права адвоката в конституційному провадженні:Теорія та практика / В.І. Розвадовський//Акуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: збірник наукових праць. Вип.48, – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника, 2018.- с.35-42

8. Розвадовський В.І. Роль Л.П. Юзькова у становленні української держави як конституційної цінності/ В.І. Розвадовський// Збірник те міжнародної науково-практичної конференції (частина 2) м. Хмельницьк 17.05.2019 р. с. 122-126

Наукова діяльність

Тема кандидатської дисертації “Правовий статус Голови Верховної Ради України: питання правового врегулювання”. Дисертація захищена в 2010 році у спеціалізованій вченій раді Інституту Законодавства Верховної Ради України (м. Київ) під керівництвом доктора юридичних наук, професора В.В. Костицького.

Станом на 2022 рік є автором понад 90 наукових та науково-методичних публікацій в тому числі співавтор колективних монографій, а сама:

1.”Захист конституційних прав і свобод людини та громадянина на окупованих територіях України: проблеми конституційно-правового регулювання”. Івано-Франківськ, 2015 рік.

2.”Ядерна безпека: міжнародний та національний вимір”. Івано-Франківськ, 2017 рік.

3.Співавтор електронного посібника “Правознавство” 9 клас Загальноосвітніх навчальних закладів 2017 рік.

Науковий керівник теми наукового дослідження кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права “Правові проблеми державотворчих  процесів в Україні” (номер державної реєстрації 0111U002648)

Організаційна діяльність:

1. Член редакційної колегії фахового видання “Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України” (видання Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника)

2. Керівник центру дослідження конституційної юстиції створеного відповідно до наказу  ректора університету №2 від 2 січня 2019 р. Основним завданням центру є ініціювання, проведення та координації конституційного провадження та захисту прав і свобод людини та громадянина через інститут конституційної скарги, впровадження результатів таких досліджень у навчальний процес.

3. Керівник наукового гуртка  “Проблеми та перспективи органічного конституціоналізму в Україні” .

Книш Віталій Васильович

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри

 

 

Персональна інформаціяСтажуванняОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Народився 20.04.1979 року в с. Новоселиця Снятинського району Івано-Франківської області. У 1996 році закінчив Джурівську ЗШ І – ІІІ ступенів із золотою медаллю.

З 1996 до 2001 року навчався в Юридичному інституті Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника. За результатами навчання отримав диплом з відзнакою та рекомендацію до вступу в аспірантуру. З 01.11.2001 до 01.11.2004 року – аспірант кафедри теорії та історії держави і права (денна форма аспірантської підготовки).

З 01.11.2004 року по закінченні аспірантури зарахований у штат кафедри теорії та історії держави і права Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника на посаду асистента.

23.10.2006 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Принципи земельного права України» (спеціальність 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право). З 01.04.2007 року – доцент кафедри теорії та історії держави і права Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника.

З 01.09.2008 року до 30.10.2009 року – доцент Навчально-консультаційного центру Одеської національної юридичної академії у м. Івано-Франківську.

З 02.11.2009 до 30.08.2019 року працював в Університеті Короля Данила.

У 2013 році отримав вчене звання доцента кафедри теорії та історії держави і права.

У 2018 році захистив докторську дисертацію на тему «Теоретико-правове дослідження інституту конституційно-правової відповідальності в Україні» (спеціальність 12.00.01 –теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень), а 20 червня 2019 року отримав диплом доктора юридичних наук за вказаною спеціальністю.

Станом на 2022 рік є автором біля 160 наукових та навчально-методичних публікацій.

З вересня 2019 року працює професором кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права навчально-наукового юридичного інституту

Підвищення кваліфікації:

1. Університет Короля Данила. (Диплом ДД № 008664 «Теоретико-правове дослідження інституту конституційно-правової відповідальності в Україні» 20.06.2019 р.).

2. Стажування на базі Куявського університету у м. Влоцлавеку на тему «Юридична освіта в Україні та країнах ЄС: суперечності та шляхи вдосконалення» у період 16.11.2020 – 28.12.2020 р. (180 год.). (Сертифікат про міжнародне стажування № LSI – 162821 – KSW від 28.12.2020 р.).

 1. Книш В. В. Законодавче забезпечення захисту конституційних прав і свобод людини та громадянина на окупованих територіях України // Захист конституційних прав і свобод людини та громадянина на окупованих територіях України: проблеми конституційно-правового регулювання / За загальною редакцією В. І. Розвадовського. К.: Редакція журналу «Охорона праці», 2015. С. 25 – 75.
 2. Книш В. В.Поняття та механізм дії принципу забезпечення цільового, раціонального використання та охорони земель // Агроекологічні, соціальні та економічні аспекти створення й ефективного функціонування екологічно стабільних територій: колективна монографія / за ред. П. В. Писаренка, Т. О. Чайки, О. О. Ласло. П.: Видавництво «Сімон», 2016. С. 33 – 43.
 3. Книш В. В. Формування сучасної української правової аксіології під впливом релігійних засад суспільства (підрозділ 6.2.). Доктрина національного державо- і правотворення як засіб забезпечення розвитку та функціонування правової держави в Україні (підрозділ 6.4.). Потенційні ризики та загрози на шляху розвитку сучасної правової держави в Україні та світі // Філософсько-правове дослідження впливу християнських засад суспільства на правову систему України: монографія [текст] / В. М. Вовк, М. В. Костицький, А. І. Луцький, М. М. Косьмій, М. І. Луцький, В. В. Книш, [І. М. Луцький], C. Г. Меленко; За заг. ред. М. М. Косьмія. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2017. С. 305 – 310, 318 – 326.
 4. Книш В. В. Будапештський меморандум 1994 р. як гарантія міжнародної безпеки України (підрозділ 4.1.) // Ядерна безпека: міжнародний та національний вимір: монографія [текст]: за заг. ред. В. І. Розвадовського / Авторський колектив: С. В. Адамович, О. А. Грицан, О. Б. Загурський, В. В. Книш, В. Й. Климончук, І. І. Петровська, І. Р. Пташник, В. І. Розвадовський. – Івано-Франкіськ, 2017. С. 277 – 299.
 5. Книш В. В. Теоретико-правові підходи до удосконалення інституту конституційно-правової відповідальності в Україні: монографія [текст]. Івано-Франківськ, 2018. 396 с.

ІІ. Наукові статті:

 1. Humeniuk T., Knysh V. Problems of development of the European integration of Ukrainian legislation (2014-2018) // Journal of legal, ethical and regulatory issues. Editor – editor-in-chief Ashgar Ali Bin Ali Mohamed Faculty of Law, International Islamic University Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia. 2019. Volume 22 Issue 1. P. 124-135. URL: https://www.abacademies.org/articles/problems-of-development-of-the-european-integration-of-ukrainian-legislation-20142018-7959.html. DOI: 1544-0044-22-1-295.
 2. Humeniuk, T., Knysh, V., & Kuzenko, U. (2019). The influence of European integration on optimization of the legal conditions of social policy in Ukraine // Journal of Management Information and Decision Sciences, 2019, 22 (4), P. 541-554. URL: https://www.abacademies.org/articles/the-influence-of-european-integration-on-optimization-of-the-legal-conditions-of-social-policy-in-ukraine.pdf. DOI: 1532-5806-22-4-172.
 3. Lutskyy Andriy, Lutskyi Myroslav, Kaleniuk Oksana, Zvarych Roman, Knysh Vitalii. The main directions of modernisation of constitutional and legal responsibility in Ukraine // International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol. 24, Issue 08, 2020. P. 11259 – 11272.
 4. Knysh V. V., Humeniuk T. I., Kuzenko U. I. The main directions of resolving the Russian-Ukrainian armed conflict // Volume Journal of Management Information and Decision Sciences 24, Special Issue 3, 2021.
 5. Книш В. В. Перспективи розвитку інституту конституційно-правової відповідальності в Україні // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2018. Вип. (5) 17. С. 41 – 47.
 6. Книш В. В., Касіянчук В. Д, Жирак Р. М., Косьмій М. М., Криховецький І. З., Касіянчук М.В. Правове забезпечення покращення екологічного стану навколишнього середовища за рахунок вирощування топінамбура // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2019. Вип. (7) 19.
 7. Humeniuk T., Knysh V. Problems of development of the European integration of Ukrainian legislation (2014-2018) // JOURNAL of LEGAL, ETHICAL and REGULATORY ISSUES. EDITOR- EDITOR-IN-CHIEF Ashgar Ali Bin Ali Mohamed Faculty of Law, International Islamic University Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia. 2019. Volume 22. Issue 1. P. 124-135.

Матеріали конференції:

 • Humeniuk T., Knysh V. Problems of development of the European integration of Ukrainian legislation (2014-2018) // Journal of legal, ethical and regulatory issues. Editor – editor-in-chief Ashgar Ali Bin Ali Mohamed Faculty of Law, International Islamic University Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia. 2019. Volume 22 Issue 1. P. 124-135. URL: https://www.abacademies.org/articles/problems-of-development-of-the-european-integration-of-ukrainian-legislation-20142018-7959.html. DOI: 1544-0044-22-1-295.
 • Humeniuk, T., Knysh, V., & Kuzenko, U. (2019). The influence of European integration on optimization of the legal conditions of social policy in Ukraine // Journal of Management Information and Decision Sciences, 2019, 22 (4), P. 541-554. URL: https://www.abacademies.org/articles/the-influence-of-european-integration-on-optimization-of-the-legal-conditions-of-social-policy-in-ukraine.pdf. DOI: 1532-5806-22-4-172.
 • Lutskyy Andriy, Lutskyi Myroslav, Kaleniuk Oksana, Zvarych Roman, Knysh Vitalii. The main directions of modernisation of constitutional and legal responsibility in Ukraine // International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol. 24, Issue 08, 2020. P. 11259 – 11272.
 • Knysh V. V., Humeniuk T. I., Kuzenko U. I. The main directions of resolving the Russian-Ukrainian armed conflict // Volume Journal of Management Information and Decision Sciences 24, Special Issue 3, 2021.
 • Книш В. В. Особливості конституційно-правової відповідальності у сфері заборони пропаганди комуністичного та націонал-соціалістичного режимів // Концептуальні проблеми розвитку сучасної гуманітарної та прикладної науки: матеріали ІІ Всеукраїнського науково-практичного симпозіуму (м. Івано-Франківськ, 20-21 квітня 2018 року). Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Університету Короля Данила, 2018. С. 200-203.
 • Книш В. В. Дія Загальної декларації прав людини в умовах особливих правових станів // Роль Загальної декларації прав людини ООН 1948 року в формуванні фундаментальних основ правової системи України: історія і сучасність: матеріали круглого столу (м. Івано-Франківськ, 10 грудня 2018 року) / упорядник В. І. Розвадовський. Івано-Франківськ: ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2018. С. 49-56.
 • Книш В. В. Особливості конституційно-правової відповідальності уряду України // Концептуальні проблеми розвитку сучасної гуманітарної та прикладної науки: матеріали ІІІ Міжнародного науково-практичного симпозіуму (м. Івано-Франківськ, 17 травня 2019 року). – Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Університету Короля Данила, 2019. – С. 134-137.

ІІІ. Навчально-методичні публікації:

 • Книш В. В., В. І. Кіцелюк. Правознавство (для студентів неюридичних спеціальностей): навчально-методичний посібник. Видання 2-ге, виправл. і допов. – Івано-Франківськ: Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2014.102 с.
 • Книш В. В. Екологічне право України: конспект лекцій. Івано-Франківськ: Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2015. 248 с.
 • Книш В. В. Земельне право України: конспект лекцій. – Івано-Франківськ: Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2015. 184 с.

Наукова діяльність

Тема кандидатської дисертації «Принципи земельного права України». Дисертація захищена в 2006 р. у спеціалізованій раді Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України (м. Київ) під керівництвом член-кореспондента НАН України, академіка АПрН України, доктора юридичних наук, професора В. І. Семчика.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук: «Теоретико-правове дослідження інституту конституційно-правової відповідальності в Україні» (науковий консультант – доктор юридичних наук, доцент М. І. Луцький). Дисертація захищена в грудні 2018 р. в спеціалізованій раді ПВНЗ «Університет Короля Данила» (м. Івано-Франківськ).

Автор біля 160 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі автор 1-єї одноособової та співавтор 6-ти колективних монографій. У 2019 році вийшла з друку 1 публікація у виданні, проіндексованому у базі даних Scopus.

Організаційна діяльність

Член редакційної колегії міжнародного наукового журналу «Право і суспільство» (International Scientific Journal «Law & Society») (видання Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника), член редакційної колегії фахового наукового видання «Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України» (видання Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника), член редакційної колегії фахового наукового видання «Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького» (видання ПВНЗ «Університет Короля Данила»).

Петровська Ірина Ігорівна

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри

 

Персональна інформаціяСтажуванняОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Народилася 3 листопада 1984р. в м. Калуш Івано-Франкіської області. У 2006 році закінчила з відзнакою Юридичний інститут Прикарпатського  національного університету імені Василя Стефаника за спеціальністю «правознавство». У листопаді 2011 року зміна прізвища у зв’язку одруженням.

Під час навчання працювала помічником адвоката, а після закінчення університету – в акціонерному банку. З жовтня 2006 року – робота лаборантом кафедри цивільного права Прикарпатського юридичного інституту Львівського ДУВС. Протягом 2007 – 2010 років – робота викладачем (старшим викладачем) на кафедрах господарського та екологічного права, судочинства ПЮІ ЛьвДУВС. У 2009-2010 н.р. по сумісництву працювала на кафедрі конституційного, міжнародного та адміністративного права. 2010-2011 н.р. – штатний працівник Юридичного коледжу прикарпатського національного університету імені В.Стефаника. 2011-2012 н.р. – штатний викладач кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права.

З 2007 року робота над дисертаційним дослідженням «Адміністративно-правові засади протидії корупції в Україні». 25 лютого 2011 року відбувся захист кандидатської дисертації у спеціалізованій вченій раді К. 26.129.01 при Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна».

З 2011 року здійснює викладання права в навчально-науковому юридичному інституті Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

У 2014 році отримано вчене звання доцента кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права.

Станом на 2022 рік є автором більше 100 наукових та навчально-методичних публікацій

Забезпечує  викладання навчальних дисциплін «Адміністративне право України», «Фінансове право», «Адміністративні послуги», «Адміністративна відповідальність» та ін.

Коло наукових інтересів: адміністративне право та процес, фінансове право, інформаційне право.

Підвищення кваліфікації:

Проходження міжнародного стажування «Нові та інноваційні методи навчання» з 14 вересня по 9 жовтня 2020 року, 120 годин (4 кредити). Краківський економічний університет, Малопольська школа публічного адміністрування (Сертифікат NR 2403/MSAP/2020 )

Тake part in an international postgraduate practical internship: “New and innovative teaching methods” held between September 14, 2020 – October 09, 2020. Malopolska School of Public Administration, Cracow University of Economics. 120 teaching hours (4 ECTS) Certificate NR 2403/MSAP/2020

Міжнародне стажування «Наукова діяльність в дисциплінах юридичних наук з національної та європейської точки зору» з 09.11.2020 – 18.12.2020 у Білостоцькому університеті (Польща) 180 годин (6 кредитів). Сертифікат №056 від 18.12.2020 (Визнано Вченою Радою).

The international postgraduate practical internship: “Scientific and academic activity in the discipline of legal science from a national and international perspective” held between 09.11.2020 – 18.12.2020. The Legal Centre for Research and Education Faculty of Law, University of Bialystok. 180 teaching hours (6 ECTS) Certificate NR056 from 18.12.2020.

Підвищення кваліфікації (стажування) «Сучасна методика викладання публічних юридичних дисциплін» з 26 квітня 2021 року по 11 червня 2021 року, 180 годин (6 кредитів) у юридичному факультеті Західноукраїнського національного університету (м. Тернопіль). Довідка про проходження стажування №179 від 14.06.2021.

Підвищення кваліфікації за програмою з координацією ОБСЄ та МОН України «Методика викладання галузевих юридичних дисциплін публічно-правового циклу (Конституційне право. Адміністративне право), 6-9 липня 2021 року, 1 кредит ЄКТС (30 годин). Сертифікат 01_02071139/005-21

1. Петровська І.І. Теоретико-правова характеристика поняття та призначення вільних економічних зон. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Вип.53, Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. 2020. С.156-166 URL: https://scijournals.pnu.edu.ua/index.php/apiclu/article/view/4544/5043

2. Iryna I. Petrovska, Volodymyr I. Rozvadovsky, Iryna R. Ptashnyk, Olga A. Grytsan. Fundamentals of Nuclear Safety State Management in Ukraine. Journal of Advanced Research in Law and Economics. Volume IX, Issue 5(35), Fall 2018. P1745-1753 DOI: https://doi.org/10.14505/jarle.v9.5(35).28 . URL: https://search.proquest.com/openview/2c796e093f10ddd388e5e6aad98bdc8e/1?pq-origsite=gscholar&cbl=486538

3. Iryna І. Petrovska, Volodymyr I. Rozvadovsky, Iryna R. Ptashnyk, Olga A. Grytsan. A human right can be in conflict with one or several other human rights. Utopía y Praxis Latinoamericana. Año:23, n°82 (julio-septiembre), 2018, pp.159-169 (Universidad del zulia.maracaibo-Venezuela. ISSN1315-5216/ISSN-e:2477-9555). URL: https://zenodo.org/record/1495822#.XBJSUdQS_Gh  DOI :  http://doi.org/10.5281/zenodo.1495822

4. Кравчук, М. Петровська І.І. Основні напрямки антикорупційної діяльності в Україні та їх правове регулювання Актуальні проблеми правознавства. 2021. Вип. 2. С.49-56.

5. Scientific approaches in jurisprudence: collective monograph. Іnternational Science Group. Boston: Primedia eLaunch, 2020. 213 р (Петровська І.І. Публічне адміністрування функціонування вільних економічних зон в Україні: питання вдосконалення 10с) URL: https://isg-konf.com/wp-content/uploads/Monograph-USA-Legal-isg-konf.pdf 

6. Петровська І.І. Правові засади забезпечення територіальної цілісності та національної безпеки як основ соборності України в інформаційній діяльності публічних службовців. Матеріали ІХ Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю «Соборність як фундаментальна складова ідеології українського націоналізму». Івано-Франківськ, 16-17 квітня 2021 року / наук.ред. О.М. Сич. Івано-Франківськ : Лілея Н.В., 2021. С.120-127

7. Петровська І.І. Окремі питання антикорупційної діяльності в Україні. Матеріали IV міжнародного правничого форуму «Права людини та публічне врядування» 21 травня 2021 року. Чернівці. Чернівецький університет імені Ю. Федьковича. С.101-104.

8. Петровська І.І. Публічний контроль у демократичному суспільстві. Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Міжнародні і національні механізми прямої демократії : теорія і практика» 22 січня 2021 року. Івано-Франківськ : НАІР, 2021. С.212-218

9.  Петровська І.І.Теоретико-правові засади контролю у сфері надання адміністративних послуг в Україні. Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина: матеріали щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених (3-4 травня 2019 року). Івано-Франківськ, 2019. С. 37-40

10. Петровська І.І. Окремі питання процедури оскарження контрольних заходів митних органів. Матеріали для ІІ Всеукраїнського правничого форуму «Права людини та публічне врядування» (15-16 травня 2019 року). Чернівці. 2019. С.83-86

Список праць

Наукова діяльність

Тема кандидатської дисертації “Адміністративно-правові засади протидії корупції в Україні”. Дисертація захищена в 2011 р. у спеціалізованій вченій раді Відкритого  міжнародного унівеститету розвитку людини “Україна” під керівництвом доктора юридичних наук Олефіра В.І.

Забезпечує викладання навчальних дисциплін студентів бакалаврату та магістрів  081 Право.

Організаційна діяльність

Учасник Науково-методичної ради Навчально-наукового юридичного інституту.

Учасник Вченої ради  Навчально-наукового юридичного інституту.

Керівник наукового гуртка «Актуальні питання  адміністративного та фінансового права ».

Бурлак Оксана Василівна,

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри

 

Персональна інформаціяСтажуванняОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Народилася 12 лютого 1982 р. в с. Клубівці Івано-Франківської області. У 1999 р. закінчила
з відзнакою ЗОШ І-ІІІ ступенів № 13 м. Івано-Франківська.

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

З 1999 по 2004 рр. навчалась у Київському міжнародному університет на спеціальності
«Міжнародне право» та здобула кваліфікацію юриста-міжнародника, референта-перекладача
корейської мови.
Після закінчення аспірантури в Інституті держави і права ім В.М. Корецького НАН України
(2004-2007 рр.) у 2010 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Міжнародні
стандарти щодо статусу і функціонування національних установ із захисту і заохочення прав
людини» (спеціальність 12.00.11 – міжнародне право).
З 2020 по 2022 р. навчалась в докторантурі Інституту держави і права ім. В.М. Корецького
НАН України.

Місця роботи, професійний досвід

З 2010 по 2020 – заступник завідувача кафедри міжнародного права та порівняльного
правознавства, доцент в Київському університеті права НАН України.
З жовтня 2022 р. – доцент кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного
права навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного
університету ім. В. Стефаника

У 2024 році отримано вчене звання доцента кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права.
Авторка близько 30 наукових публікацій, в тому числі монографії, наукового посібника,
практикуму.

 1. Бурлак О.В. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 1966 . Енциклопедія міжнародного права: у 3 т., М – Я / редкол.: Ю. С.
  Шемшученко, В. Н. Денисов та ін.  К.: Академперіодика, 2019.  Т.3.  С. 187-
  191
 2. Бурлак О.В.Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права 1966.
  Енциклопедія міжнародного права: у 3 т., М – Я / редкол.: Ю. С.
  Шемшученко, В. Н. Денисов та ін.  К.: Академперіодика, 2019.  Т.3.  С. 192-195
 3. Бурлак О.В. Омбудсмен. Енциклопедія міжнародного права: у 3 т., М –
  Я / редкол.: Ю. С. Шемшученко, В. Н. Денисов та ін.  К.: Академперіодика,
  2019.  Т.3.  С. 422-425
 4. Бурлак О.В. Паризькі принципи 1991. Енциклопедія міжнародного
  права: у 3 т., М – Я / редкол.: Ю. С. Шемшученко, В. Н. Денисов та ін. – К.:
  Академперіодика, 2019. Т.3.  С. 492-495
 5. Бурлак О.В. Рада з прав людини ООН. Енциклопедія міжнародного
  права: у 3 т., М – Я / редкол.: Ю. С. Шемшученко, В. Н. Денисов та ін. К.:
  Академперіодика, 2019. Т.3.  С. 666-669
 6. Бурлак О.В. Торгівля людьми.  Енциклопедія міжнародного права: у 3
  т., М – Я / редкол.: Ю. С. Шемшученко, В. Н. Денисов та ін.  К.:
  Академперіодика, 2019.  Т.3.  С. 835-837
 7. Бурлак О.В. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Енциклопедія міжнародного права: у 3 т., М – Я / редкол.: Ю. С.
  Шемшученко, В. Н. Денисов та ін.  К.: Академперіодика, 2019.  Т.3.  С. 878-
  880
 8. Бурлак О.В. Факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські і
  політичні права 1966. Енциклопедія міжнародного права: у 3 т., М –
  Я / редкол.: Ю. С. Шемшученко, В. Н. Денисов та ін.  К.: Академперіодика,
  2019.  Т.3.  С. 884-885

 

Федорончук Андрій Володимирович

кандидат юридичних наук,доцент, доцент кафедри

 

Персональна інформаціяСтажуванняОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Народився у 1988 році в місті Харкові.
У 2005 році вступив до Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого на факультет підготовки кадрів для органів Міністерства внутрішніх справ України (слідчо-криміналістичний) денної форми навчання, яку закінчив у 2010 році і одержав диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію юриста.
З 2011 по 2014 рік  навчався у аспірантурі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» за спеціальністю12:00:03 – цивільне право і цивільний процес, міжнародне приватне право і сімейне право.
У 2016 році захистив кандидатську дисертацію та здобув науковий ступінь кандидата юридичних наук.З 09 вересня 2016 р. по 30 червня 2018 р. працював викладачем юридичного відділення Івано-Франківського коледжу Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. З 01 жовтня 2018 р. і по даний час працює викладачем кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.

Станом на 2022 рік автор приблизно 40 наукових та навчально-методичних публікацій.

У 2024 році отримано вчене звання доцента кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права.

Підвищення кваліфікації:

1. Міністерство освіти і науки України; Міжнародна громадська організація «Універсальна екзаменаційна мережа».

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК № 3.2/14/6/8-19 від 20.04.2019 (м. Львів) 19-20 квітня 2019 року підвищував кваліфікацію в Міністерстві освіти і науки України за спільною програмою з Міжнародною громадською організацією «Універсальна екзаменаційна мережа» за темою «Основи тестології та розробки тестових завдань». Загальний обсяг програми 0.5 кредитів ЄКТС (15 годин)

2. Програма USAID «Нове правосуддя»; Національна академія правових наук України; Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.

Сертифікат про підвищення кваліфікації Серія 01 00065028/000029-20 від 18.01. 2020 (м. Харків) 13-18 січня 2020 року у Національній академії правових наук України за програмою «Новітні методики викладання галузевих юридичних дисциплін» за темою «Методика викладання приватного та публічного права». Загальний обсяг програми 2 кредити ЄКТС (60 годин)

3. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

Сертифікат № 463 (наказ № 275 від 11.05.2021 р.) 17-19 травня 2021 р. (м. Івано-Франківськ) Курси підвищення кваліфікації для науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти на тему: «Інноваційна діяльність викладача в закладі вищої освіти» на базі Центру інноваційних освітніх технологій «PNUEcoSystem» ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Загальний обсяг – 30 академічних годин.

4. Запорізький національний університет; Центр українсько-європейського наукового співробітництва. Свідоцтво про підвищення кваліфікації № ADV-210776-LSI від 25.08.2022 за програмою «Інновації в забезпеченні якості викладання навчальних дисциплін адміністративно-правового блоку та здійснення галузевих фахових наукових досліджень у ЗВО в умовах воєнного стану»; Навчальне навантаження становить 180 годин – 6 кредитів ЄКТС.

5. Міжнародне стажування. Certificate No. IIS-IEPD/07001/2022. Andrii Fedoronchuk participated in internship on «Modern trends in education in the modern information space and scientific activity. European experience and practice» organized by Institute of Educational and Professional Development in Budapest. The training consisted of online lectures and workshops. The participants were provided with the opportunity of the practice how to conduct training sessions (total 180 hours). Budapest, June, 13 – July, 12, 2022

Конференції:

 1. Федорончук А. В. Співвідношення понять «прокат» та «послуга» / А. В. Федорончук // Способи забезпечення реалізації та захисту прав людини у контексті євроінтеграції України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: 20-21 липня. – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2012. – С. 66-68
 1. Федорончук А. В. Місце договору прокату серед договорів найму (оренди) / А. В. Федорончук // Сучасні наукові дослідження представників юридичної науки – прогрес законодавства України майбутнього: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: 24 лютого. – Дніпропетровськ: ГО «Правовий світ», 2013. – С. 39 – 41
 1. Федорончук А. В. Договір прокату як публічний договір / А. В. Федорончук // Політико-правові реформи та становлення громадянського суспільства в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: 20-21 вересня. – Херсонський державний університет юридичний факультет, 2013. – С. 65-68.
 1. Федорончук А. В. Істотні умови договору прокату / А. В. Федорончук // Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі: Збірник наукових статей за матеріалами II Міжнародної науково-практичної конференції (Житомир, 10 квітня 2014 р.) / Мін-во аграрної політики та прод-ва України; Жит. нац. агроекологічний ун-т. – Ж.: ЖНАЕУ, 2014. – С. 193-195
 1. Федорончук А. В. Припинення договору прокату / А. В. Федорончук // Актуальні питання вітчизняної юридичної науки: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Суми, 11-12 квітня 2014 р. – Суми, 2014. – С. 23-25
 1. Федорончук А. В. Страхування речі, переданої у прокат / А. В. Федорончук // Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина [текст]: матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і аспірантів (16 травня 2014 року). – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2014. – С. 91 – 93
 1. Федорончук А. В. Договір прокату як вид споживчого договору / А. В. Федорончук // Medzinárodná vedecká konferencia “Ĺudskѐ a občianskѐ práva a slobody: mechanizmus ich implementácie a ochrany v rôznych odvetviach práva” (Bratislava, 19 – 20 septembra 2014 r.). – Paneurôpska vysoká skola, Bratislava, 2014. – С. 32 – 35
 1. Федорончук А. В. Правова природа поняття «Прокат» / А. В. Федорончук // Договір як універсальна форма правового регулювання: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 16 березня 2018 р.), Івано-Франківськ. ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2018. – С. 110-113
 1. Федорончук А. В. Значення прав та обов’язків людини і громадянина у побудові ідеальної української держави / А. В. Федорончук // Роль Загальної декларації прав людини ООН 1948 року в формуванні фундаментальних основ правової системи України: історія і сучасність: матеріали круглого столу (м. Івано-Франківськ, 10 грудня 2018 року) / упорядник В.І. Розвадовський. Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 2018. с. 86-92
 1. Федорончук А. В. Окремі аспекти захисту прав споживачів при купівлі продукції через інтернет-магазин / А. В. Федорончук // Актуальні проблеми приватного права: матеріали XVII наук.-практ. конф., присвяч. 97-й річниці з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В.П. Маслова (Харків, 22 лют. 2019 р.) – Харків: Право, 2019. – с. 308-312
 1. Федорончук А. В. Правова природа договору про надання правової допомоги / А. В. Федорончук // Договір як універсальна форма правового регулювання: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Івано-Франківськ, 1-5 квітня 2019 р.). Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2019. с. 64-67
 1. Федорончук А. В. Охорона прав та свобод людини і громадянина – основне завдання Національної поліції України / А. В. Федорончук // Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина: Матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених (3-4 травня 2019 р.). – Івано-Франківськ, 2019. – с. 46-49
 1. Федорончук А. В. Окремі аспекти захисту прав журналістів в Україні / А. В. Федорончук // Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного та IT права: матеріали третьої всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 17-18 травня 2019 р.). – Львів: Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2019. – с. 165-171
 2. Федорончук А.В. Окремі аспекти діяльності Міністерства інформаційної політики України щодо гарантування інформаційної безпеки держави / А. В. Федорончук // Інформаційна безпека в сучасному світі та її вплив на конституційний лад в Україні: теорія й практика: матеріали всеукраїнської конференції (м. Івано-Франківськ, 20 червня 2019 року) / упорядник В.І. Розвадовський. Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2019. – с. 54-60
 3. Федорончук А.В. «Інститути прямої демократії в Україні: окремі аспекти функціонування» Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: «Міжнародні і національні механізми прямої демократії: теорія і практика» (м. Івано-Франківськ, 22 січня 2021 року) / упорядник В. І. Розвадовський. Івано-Франківськ: НАІР, 2021. 280 с.
 4. Федорончук А.В. Адміністративно-правовий статус громадських рад при органах публічної адміністрації Міжнародна конференція молодих вчених «Актуальні проблеми історії, філософії та права у дослідженнях молодих учених», яка відбулася 22 червня 2021 року
 5. Федорончук А.В. Правовий статус громадян на період дії карантину в Україні Законодавство України: погляд молодих правників [Текст] : Матеріали щорічної Всеукраїнської наукової студентської конференції (30 квітня 2021 року). – Івано-Франківськ, 2021. – 185 с.
 6. Федорончук А.В. Деякі особливості форми договору про надання правової допомоги Договір як універсальна форма правового регулювання: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлай-конференції (м. Івано-Франківськ, 26 березня 2021р.). Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2021. 153с.

  Наукові статті:

 1. Федорончук А. В. Правова природа та законодавче регулювання відносин за договором прокату / А. В. Федорончук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – Випуск 19. Том ІІ. – Ужгород, 2012. – С. 138 – 142.
 2. Федорончук А. В. Предмет договора проката / А. В. Федорончук // Закон и жизнь: Международный научно-практический правовой журнал. – № 9/3 (261). – Кишинев (Молдова), 2013. – С. 254 – 258.
 3. Федорончук А. В. Особливості договору прокату як різновиду договорів приєднання / А. В. Федорончук // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : збірник наукових статей. – Випуск 32. – Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2013. – С. 151–166.
 4. Федорончук А. В. Права та обов’язки сторін за договором прокату / А. В. Федорончук // Юридичний вісник: журнал НУ «Одеська юридична академія». – № 4. – Одеса, 2014. – С. 329 – 333.
 5. Федорончук А. В. Строк договору прокату / А. В. Федорончук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. – Випуск 1. Том 1. – Херсон, 2015. – С. 206 – 209.
 6. Федорончук А. В. Правові наслідки порушення умов договору прокату / А. В. Федорончук // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : збірник наукових статей. – Випуск 37. – Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2015. – С. 161–173.
 7. Федорончук А. В. Порядок укладення договору прокату / А. В. Федорончук // Електронне наукове видання. Юридичний науковий електронний журнал. – № 5. – Запоріжжя: ДВНЗ «Запорізький національний університет», 2015. – С. 74-77.
 8. Федорончук А. В. Договір прокату в сучасному цивільному обороті/ А. В. Федорончук // Міжнародний журнал «Право і суспільство»: за ред. д-ра юрид. наук, проф. Васильєвої В.А. – Випуск 5. – Івано-Франківськ: Фоліант, 2017. – С. 151-159.
 9. Федорончук А. В. Приводи, підстави та підсумки введення воєнного стану в Україні / А. В. Федорончук // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Випуск 49. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2019. – с. 23-34
 10. Kostenko, S. O., Strilchuk, V. A., Chernysh, R. F., Buchynska, A. J., & Fedoronchuk, A. V. (2021). Legal aspects of the cryptoassets market and its possible threats to the national security of Ukraine and Poland. Amazonia Investiga, 10(41), 53-64. https://doi.org/10.34069/AI/2021.41.05.5

Наукова діяльність

Тема кандидатської дисертації “Договір прокату”. Дисертація захищена у спеціалізованій вченій раді Національної академії прокуратури України Генеральної прокуратури України під керівництвом заслуженого юриста України, доктора юридичних наук, професора Васильєвої В.А.

Є автором понад 20 праць, серед яких фахові статті та публікації у збірниках матеріалів міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій.

Зінич Любомир Васильович

кандидат юридичних наук,доцент,  доцент кафедри

 

Персональна інформаціяСтажуванняОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта, науковий ступінь

2009-2013 р. Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, спеціальність «Правознавство», освітній ступінь «Бакалавр», кваліфікація «Бакалавр правознавства».

2013-2014 р. Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, спеціальність «Правознавство», освітній ступінь «Магістр», кваліфікація «Юрист, Викладач права».

2014 р. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, аспірантура (без відриву від виробництва).

2017 р. кандидат юридичний наук, спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

У 2024 році отримано вчене звання доцента кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права.

Місце роботи, професійний досвід

2 жовтня 2017 року прийнятий на посаду викладача кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права Навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Станом на 2022 рік є автором близько 30 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

У жовтні 2022 р. пройшов підвищення кваліфікації (міжнародне стажування) у Мальпольській школі публічної адміністрації Краківського економічного університету (Краків, Польща), обсягам 6 кредитів ЄКТС, 180 годин.

 1. VASYLYEVA, Valentina A.; ZELISKO, Alla V.; ZINYCH, Liubomyr V.. Peculiarities of Patenting Artificial Intelligence in the United States and Countries of the European Union. Journal of Advanced Research in Law and Economics, [S.l.], v. 9, n. 8, p. 2853-2859. 2019.
 2. Зінич Л. В. До питання про правові форми використання державою об’єктів промислової власності. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: збірник наукових статей. Івано-Франківськ, 2015. Випуск 37. С. 90-101.
 3. Зінич Л. В. Правові аспекти використання винаходів за законодавством Японії. Право і суспільство. 2015. № 6. С. 73-77.
 4. Зінич Любомир. Особливості правового регулювання використання винаходів за законодавством Франції. Journaljuridicnaţional: teorieşipractică. 2015. № 6(1)16. С. 136-138.
 5. Зінич Любомир. Деякі аспекти участі держави у договірних відносинах щодо використання об’єктів промислової власності. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2016. № 2 (88). С. 52-58.
 6. Зінич Л.В. Публічні інтереси в механізмі примусового ліцензування винаходів і корисних моделей: загальнотеоретичний аспект. Вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2016. Випуск 37. Том 1. С. 124-126.
 7. Зінич Л. В. Засоби забезпечення балансу приватних та публічних інтересів у сфері права промислової власності. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2016. Випуск 1. Том 1. С. 118-120.
 8. Зінич Л.В. Правове регулювання використання винаходів за законодавством України та Чехії: порівняльно-правовий аспект. Міжнародний журнал «Право і суспільство». 2017. Випуск 6. С.67-74.
 9. Зінич Л.В. Проблемні питання функціонування інституту державних інспекторів з питань інтелектуальної власності. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Випуск 48. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2018. С.60-67.

Тези конференцій:

 1. Зінич Л. В. Правові форми використання об’єктів промислової власності. Закарпатські правові читання: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів (17-19 квітня 2015 р. м.Ужгород). Ужгород, 2015. Т. 2. С. 277-280.
 2. Зінич Л. В. Визначення поняття «обмеження прав патентовласника». Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і аспірантів, присвяченої 75-річчю Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м.Івано-Франківськ, 15 травня 2015 р.). Івано-Франківськ, 2015. С. 30-34.
 3. Зінич Л. В. Ліцензійний договір як форма реалізації права на використання винаходу. Теорія і практика сучасної юриспруденції: матеріали VI Всеукраїнської наукової конференції (м. Харків, 2 листопада 2015 р.). Харків, 2015. С. 311-312.
 4. Зінич Л. В. Обмеження прав власника патенту як основа забезпечення балансу приватних та публічних інтересів. Сучасні проблеми правової системи України: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, 26 листопада 2016 р.). Київ, 2015. Випуск 7. С. 155-156.
 5. Зінич Л. В. Ліцензійний договір як засіб реалізації публічних інтересів. Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і аспірантів (м.Івано-Франківськ, 13-14 травня 2016 р.). Івано-Франківськ, 2016. С. 46-50.
 6. Зінич Л. В. Проблемні питання примусового ліцензування винаходів і корисних моделей. Актуальні проблеми інтелектуального права: матеріали першої науково-практичної конференції (м. Львів 23 вересня 2016 року). Львів, 2016. С. 74-79.
 7. Зінич Л. В. Деякі особливості укладення державою ліцензійного договору на використання винаходу. Юридичні особи публічного права: участь у цивільному обороті (Матвєєвські цивілістичні читання): матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, 8 листопада 2016 року). Київ, 2016. С. 141-144.
 8. Зінич Любомир Васильович Права людини та внесення змін до Конституції з питань пенсійного забезпечення. Європейські спільні демократичні цінності та конституційний процес в Україні: проблеми теорії і практики: матеріали круглого столу. (м. Івано-Франківськ, 22 грудня 2017 року). Івано-Франківськ, 2018. С.31-33.
 9. Зінич Л.В. Деякі особливості укладення ліцензійного договору на використання секретного винаходу. Договір як універсальна форма правового регулювання: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. (м. Івано-Франківськ, 16 березня 2018 року). Івано-Франківськ, 2018. С. 63-67.
 10. Зінич Л.В. Правова природа інформаційної складової об’єктів промислової власності. Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина: матеріали Щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і аспірантів (м.Івано-Франківськ, 27 квітня 2018 року). Івано-Франківськ, 2018. С.14-18.
 11. Зінич Любомир Васильович Правові способи забезпечення прав людини у сучасних умовах: загальний огляд. Актуальні проблеми правового забезпечення прав і свобод людини і громадянина в Україні: теорія та практика: матеріали круглого столу (м. Івано-Франківськ 26 червня 2018 року) упорядник В.І. Розвадовський / Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2018. С.32-35.
 12. Зінич Любомир Васильович Правові основи реалізації виборчих прав внутрішньо переміщених осіб в Україні. Роль Загальної декларації прав людини ООН 1948 року в формуванні фундаментальних основ правової системи України: історія і сучасність: матеріали круглого столу (м. Івано-Франківськ, 10 грудня 2018 року) / упорядник В.І. Розвадовський. Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 2018. С.74-79.
 13. Зінич Л.В. Державні інспектори з питань інтелектуальної власності як суб’єкти державного нагляду (контролю) у сфері інтелектуальної власності. Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного та ІТ права: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 17-18 травня 2019 р.). – Львів: Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2019. С.80-84.
 14. Стажування обсягом 180 год ( 6 кредитів ЄКТС) на тему “Нові та інноваціні методи навчання у період з 19.09.2022 по 28.10.2022 на базі Малопольської школи публічної адміністрації Краківського економічного університету (Республіка Польща).

Наукова діяльність

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Правовий режим використання державою об’єктів промислової власності». Дисертація захищена 9 жовтня 2017 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К20.051.14 у Навчально-науковому юридичному інституті Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (м.Івано-Франківськ). Під науковим керівництвом доктора юридичних наук, професора, Заслуженого юриста України Васильєвої Валентини Антонівни.

Автор понад 30 наукових та науково-методичних публікацій.

Організаційна діяльність

Залучається членом журі Івано-Франківського обласного відділення Малої академії наук України.

Учасник Школи педагогічної майстерності інституту

Академнаставник

Проводить профорієнтацію.

Албу Андрій Аркадійович

кандидат юридичних наук,доцент,  доцент кафедри

 

 

Персональна інформаціяСтажуванняОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

2006-2011 р. р. – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, юридичний інститут, спеціальність «правознавство», кваліфікація «юрист, викладач права»

2011-2014 р. р. – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, аспірантура (з відривом від виробництва)

2016 р. – кандидат юридичних наук, спеціальність 12.00.03 – цивільне право; цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

У 2024 році отримано вчене звання доцента кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права.

Місця роботи, професійний досвід

Під час навчання в аспірантурі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (2013 р.) прийнятий на посаду асистента кафедри теорії та історії держави і права Прикарпатського університету імені Василя Стефаника.

В період з 2015 по 2017 р. працював на посаді викладача кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права Навчально-наукового Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

У жовтні 2018 р. повернувся на роботу в Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника та прийнятий на посаду викладача кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права Навчально-наукового Юридичного інституту.

Підвищення кваліфікації 19-20 квітня 2019 року в Міністерстві освіти і науки України за програмою Міжнародної громадської організації «Універсальна екзаменаційна мережа» за темою «Основи тестології та розробки тестових завдань» (Свідоцтво ПК №3.2/14/6/14-19 від 20.04.2019)

1. Албу А.А. Категорія управління як міжгалузеве поняття [Текст] / А.А. Албу // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства: збірник наукових статей. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2014. – Вип. 34. – С. 30-36.

2. Албу А.А. Основні характеристики категорії управління [Текст] / А.А. Албу // Право і суспільство: науковий журнал. – Дніпропетровськ. –2014. – № 6-2. – С. 138-140.

3. Албу А.А. Порівняльно-правовий аналіз категорії “управління” за законодавством країн англосаксонської та континентальної правових сімей [Текст] / А.А. Албу // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – Ужгород. – 2014. – Вип. 29, том.1 – С. 127–129.

4. Албу А.А. К вопросу определения категории управления среди правомочий собственника [Текст] / А.А. Албу // Legea si Viata: международный научно-практический правовой журнал – 2014. – Вип. 9/2. – С. 7–9.

5. Албу А.А. Категорія управління: цивільно-правовий аспект / А.А. Албу // Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина: матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і аспірантів, 26 квітня 2013 р. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника, 2013. – С. 26-29.

6. Албу А.А. Цивільно-правові витоки категорії управління / А.А. Албу // Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина: матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і аспірантів, 16 травня 2014 р. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника, 2014. – С. 32-35.

7.  Албу А.А. Об’єкти управління: загальна характеристика / А.А. Албу // Актуальні питання реформування правової системи України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпропетровськ, 5-6 вересня 2014 р. – Дніпропетровськ: ГО «Правовий світ». – 2014. – С. 21-23.

8. Албу А.А. Управління майном, передбачене договором та законом: цивільно-правовий аналіз [Текст] / А.А. Албу // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства: збірник наукових статей. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2015. – Вип. 37. – С. 24-30.

9. Албу А.А. Категорія управління: цивільно-правовий аналіз / А.А. Албу // Проблеми цивільного права і процесу: матеріали наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті професора О.А. Пушкіна, (30 травня 2015 р.). – Х.: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2015. – С. 330-335.

10. Албу А.А.Категорія управління за законодавством країн англосаксонської та континентальної правових сімей / А.А. Албу // «Юридична наука: виклики і сьогодення»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (м.Одеса, Україна, 12-13 червня 2015р.). – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2015. – С. 41-43.

11. Албу А.А. Довірча власність чи довірче управління? [Текст] / А.А. Албу // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства: збірник наукових статей. – Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2020. – Вип. 52. – С. 93-103.

12. Volodymyr I. Rozvadovsky; Liubomyr V. Zinych; Andriy A. Albu. Post-Soviet Estonia’s information safety: lessons for Ukraine. International Journal of Electronic Security and Digital Forensics (IJESDF), 2021 Vol.13 No.1, pp.53 – 63. URL: https://www.inderscience.com/ info/ inarticle. php?artid =111733

13. Албу А.А. Довірча власність за законодавством України [Текст] / А.А. Албу // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства: збірник наукових статей. – Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2021. – Вип. 56.

14. Албу А.А. Багатомовний договір як предмет тлумачення в міжнародному праві [Текст] / А.А. Албу // Юридичний науковий електронний журнал, 2021. – Вип. 12/2021. – С.500-503.

Наукова діяльність

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Цивільно-правове регулювання управління майном». Дисертація захищена 8 грудня 2016 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К20.051.14 у Навчально-науковому юридичному інституті Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (м.Івано-Франківськ). Під науковим керівництвом доктора юридичних наук, професора, Заслуженого юриста України Васильєвої Валентини Антонівни.

Автор понад 15 наукових та науково-методичних публікацій.

Організаційна діяльність

Учасник Школи педагогічної майстерності інституту

Академнаставник

Проводить профорієнтацію.

 

 

 

 

Протченко Діана Олегівна

лаборант

кафедри

Персональна інформаціяКонтакти

Народилась 11 серпня 2003 року в м.Єнакієве Донецької області. 

У 2014 році в зв’ язку з окупацією території Донецької області переїхала в селище міського типу Рожнятів Івано-Франківської області,де продовжила навчання в Рожнятівській Загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів.

З 2017 по 2018 роки навчалась в Івано-Франківському навчально-виховному комплексі “Загальноосвітня школа-ліцей №23 Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника”.

З 2018 по 2022 роки навчалася у Відокремленому структурному підрозділі “Івано-Франківський фаховий коледж Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника” за спеціальністю 081 “Право”,де здобула професійну кваліфікацію “юрист”. 

У 2022 році поступила на третій курс Навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника на спеціальність 081 “Право”, Освітньо-професійна програма “Міжнародне та єропейське право”.

16 листопада 2022 року почала працювати лаборантом на кафедрі конституційного,міжнародного та адміністративного права Навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Контакти:

Тел. : 59-61-34

Пошта : diana.danyliuk.18@pnu.edu.ua

kkmap@pnu.edu.ua