Історія

Кафедра конституційного, міжнародного та адміністративного права була створена наказом  ректора  Прикарпатського  національного  університету  імені  Василя  Стефаника 31 серпня 2000 року  № 119  та  являється  структурним  підрозділом  навчально-наукового  юридичного  інституту.

З  2000 року   на    кафедрі  працювали  професор  Чучук  Євген  Петрович,  професор Дерев’янко  Сергій  Миронович,  професор  Муньтян Василь  Лук’янович, професор  Марцеляк Олег  Володимирович.

Сьогодні  штат  кафедри  складається з  7  штатних  працівників та  одного  зовнішнього  сумісника,  зокрема: завідувач  кафедри  Розвадовський  Володимир  Іванович, к. ю. н., доцент; професор,  доктор  юридичних  наук  Книш  Віталій  Васильович; доцент,  кандидат  юридичних  наук  Петровська  Ірина  Ігорівна;  доцент  Бурлак Оксана Василівна; викладач,  кандидат  юридичних  наук   Зінич Любомир  Васильович;  викладач,  кандидат  юридичних  наук  Албу  Андрій  Аркадійович;  викладач,  кандидат  юридичних  наук  Федорончук  Андрій  Володимирович.  З  метою  посилення  кафедри в  області  міжнародного  права  запрошено  на  умовах  зовнішнього  сумісника  професора,  доктора  юридичних  наук  інституту  міжнародних  відносин  Київського  національного  університету  ім. Тараса  Шевченка Буроменського  Михайла  Всеволодовича.

Допоміжну  діяльність  в  організаційно-технічному  забезпеченні    навчального  процесу  виконує  лаборант   кафедри Данилюк Діана Олегівна.

Вищеназваний  професорсько-викладацький  склад  кафедри  забезпечує   читання профільних навчальних дисциплін для студентів денної та заочної форми навчання в Навчально-науковому Юридичному інституті, зокрема: “Конституційне право”, “Адміністративне право”, “Конституційне право України”, “Адміністративне право України”, “Фінансове право”, “Податкове право”, “Державне право зарубіжних країн (англ.мовою)”, “Міжнародне публічне право (англ.мовою), Міжнародне гуманітарне право, Право міжнародних організацій та ряду спецкурсів, а також відповідних правових дисциплін на інших кафедрах університету.

З  метою  оптимізації  навчально-виховного процесу  викладачами  кафедри  особливо  в  період  пандемії  коронавірусної  хвороби застосовується творчий  підхід  до  підготовки  лекційних  та  семінарських  занять,  організації  індивідуальної та  самостійної  роботи  роботи  студентів  щодо  дистанційної  форми  навчання.

У  2010  році  при  кафедрі   оформлений  навчально-методичний    кабінет    з  нормативних  навчальних  дисциплін «Конституційне  право  України»,  «Адміністративне  право  України»  та  «Міжнародне  право».

Професорсько-викладацький  склад  кафедри  активно  поєднує  навчальну  роботу  з  науковими  дослідженнями.  Постійно  триває  праця    над  плановою  науково-дослідницькою  темою  «Правові  проблеми   державотворчих  процесів  в  Україні»  (номер  держреєстрації 0111U002648),  яка  передбачає  розробку   науково-теоретичного  обгрунтування   основоположних   аспектів    державотворчих    процесів у державі, що  є  ключовим  у  розбудові    та  зміцненні    незалежності  України,  формуванні  та  посиленні   партнерських засад  взаємовідносин  органів  державної  влади  з  органами  місцевого  самоврядування.

За  останні п’ять  років   колективом  кафедри видав 5 монографій,  десятки  наукових статей,  доповідей  на  наукових  конференція  різного  рівня,  методичних  посібників.

Під  керівництвом  професорсько-викладацького  складу  кафедри  студенти  беруть  активну  участь  у  звітних  наукових  конференціях  як  інституту  так  і  університету.  За  результатами  публічних  виступів  у  збірнику  наукових  праць  «Єврика»  були  опубліковані  дослідження  студентів,  зокрема,  Яни  Голубовської  у 2021 році  на  тему « Є – демократія,  як механізм  участі молоді  в  управлінні  державою»; Ірини  Турків у  2020  році на  тему: «Проблеми  юридичного  визначення    конституційно-правової  відповідальності  Президента  України».

Кафедра  конституційного,  міжнародного  та  адміністративного  права  тісно  співпрацює  з  відповідними  профільними  структурами     провідних  юридичних  навчальних  закладів,  зокрема, Київського  національного  університету  ім. Тараса  Шевченка; Харківського  національного юридичного  університету ім. Ярослава  Мудрого; Чернівецького  національного  університету  ім. Юрія Федьковича; Зеленогурського  університету  права (республіка  Польща). 

Враховуючи, що в Навчально-науковому Юридичному інституті, окрім загально університетської наукової бібліотеки відкрито бібліотеку фахової юридичної літератури, то викладачі кафедри приймають участь у поповненні та оновленні інститутської бібліотеки найновішими законодавчо-нормативними актами, навчально-методичною літературою, навчальними посібниками, монографіями тощо.

За  останні  десятки  років існування  кафедри  професорсько-викладацький  склад  нагромадив   значний  досвід  навчально-методичної,  науково-дослідної  та  виховної  роботи,  що  є  запорукою  її  подальшої  результативної  інтелектуальної  діяльності.