Тематика дипломних робіт

Дипломна  робота — це самостійна науково-дослідна робота, яка виконує кваліфікаційну функцію, тобто готується з метою пуб­лічного захисту і отримання академічного ступеня магістра. Основ­не завдання її автора — продемонструвати рівень своєї наукової ква­ліфікації, вміння самостійно вести науковий пошук і вирішувати кон­кретні наукові завдання.

Ця випускна кваліфікаційна праця наукового змісту має внутрі­шню єдність і відображає хід та результати розробки вибраної теми. Вона є новим по суті і досить специфічним видом кваліфікаційної роботи.

Дипломна  робота, з одного боку, має узагальнюючий харак­тер, оскільки є своєрідним підсумком підготовки магістра, а з іншо­го – самостійним оригінальним науковим дослідженням студента, у розробці якого зацікавлені установи, організації або підприємства

Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту магістерських робіт 

Розпорядження про дипломні роботи (2019 н.р.)