Положення для студентів

Самостійна робота студента – це форма організації
індивідуального вивчення студентами навчального матеріалу в
аудиторний та позааудиторний час з метою формування
самостійності як особистісної риси та важливої професійної
якості молодої людини, суть якої полягає в уміннях планувати,
систематизувати, контролювати й регулювати свою діяльність
під методичним керівництвом викладача, але без його
безпосередньої участі.

Положення про самостійну роботу

Положення розроблене з урахуванням основних засад Болонської декларації 1999 p., наступних офіційних документів Болонського процесу, а також на основі Закону України “Про вищу освіту”, Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 2.06.1993 р. № 161, наказу Міністерства освіти і науки України від 23.01.2004 р. № 48 “Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу”, наказу Міністерства освіти і науки України від 20.10.2004 р. № 812 “Про особливості впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу”, наказу Міністерства освіти і науки України від 30.12.2005 р. № 774 “Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу”, Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу у Прикарпатсь­кому національному університеті імені Василя Стефаника, затвердженого Вченою Радою 28 листопада 2006 року, протокол № 4, Порядку організації та проведення оцінювання успішності студентів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника на 2010-2011 навчальний рік, затвердженого наказом ректора  № 462-с від 27.08.2010 р.

Положення про організацію навчального процесу