Викладацький склад

Розвадовський Володимир Іванович

кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Народився 01 квітня 1950 року в с. Хімчин, Косівського району, Івано- Франківської області.

Освіта вища. В 1995 році закінчив юридичний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка за спеціальністю «правознавство.»

В основному трудова діяльність проходила в органах Косівської районної та Івано-Франківської обласної ради на різни посадах.

До переходу на постійну роботу до Юридичного інституту Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника працював представником Національної експертної комісії України по захисту суспільної моралі в Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях.

З квітня 2011 року – доцент кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права Юридичного інституту Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника. 

З серпня 2013 року- завідувач кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права.

27 травня 2010року в інституті законодавства Верховної Ради України захистив кандидатську дисертацію на тему: «Правовий статус Голови Верховної Ради України: проблеми правового врегулювання», (за спеціальністю 12.00.02.-конституційне право; муніципальне право і тут було присвоєно науковий ступінь кандидата юридичних наук).

Сфера наукових інтересів: конституційно-правові аспекти реалізації повноважень Голови Верховної Ради України у відносинах з органами державної влади; стратегія розвитку конституціоналізму в Україні, конституційне, муніципальне право, становлення інституту конституційної юстиції та юрисдикції, проблеми децентралізації органів місцевого самоврядування, конституційної демократії, адміністративно-територіального устрою, статусу учасників конституційного провадження, конституційно-правової відповідальності органів публічної влади.

1. Iryna I. Petrovska, Volodymyr I. Rozvadovsky, Iryna R. Ptashnyk, Olga A. Grytsan. Fundamentals of Nuclear Safety State Management in Ukraine. Journal of Advanced Research in Law and Economics. Volume IX, Issue 5(35), Fall 2018. P1745-1753 DOI: https://doi.org/10.14505/jarle.v9.5(35).28 . URL: https://search.proquest.com/openview/2c796e093f10ddd388e5e6aad98bdc8e/1?pq-origsite=gscholar&cbl=486538
2. Iryna І. Petrovska, Volodymyr I. Rozvadovsky, Iryna R. Ptashnyk, Olga A. Grytsan. A human right can be in conflict with one or several other human rights. Utopía y Praxis Latinoamericana. Año:23, n°82 (julio-septiembre), 2018, pp.159-169 (Universidad del zulia.maracaibo-Venezuela. ISSN1315-5216/ISSN-e:2477-9555). URL: https://zenodo.org/record/1495822#.XBJSUdQS_Gh DOI : http://doi.org/10.5281/zenodo.1495822                                                                                      3. Розвадовський В.І.Особливості реалізації повноважень Конституційним Судом України / В.І. Розвадовський//Акуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: збірник наукових праць. Вип.41, – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника, 2016.- с.3-15.
4. Розвадовський В.І. Теоретико-правове дослідження процесуальних прав та обов’язків сторін у конституційному провадженні /В.І. Розвадовський//Акуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: збірник наукових праць. Вип.32, – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника, 2016.- с.23-33.
5. Розвадовський В.І. Особливовсті конституційно-правової відповідальності громадських організацій та політичних партій / В.І. Розвадовський//Акуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: збірник наукових праць. Вип.45, – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника, 2017.- с.118 -130.                        6. Розвадовський В.І. Проблеми конституційного контролю і нагляду як цінності в Україні : / В.І. Розвадовський//Акуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: збірник наукових праць. Вип.47, – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника, 2018.- с.45-51.
7. Розвадовський В.І. процесуальні права адвоката в конституційному провадженні:Теорія та практика / В.І. Розвадовський//Акуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: збірник наукових праць. Вип.48, – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника, 2018.- с.35 -42                                                          8. Розвадовський В.І. Конспект лекцій для дистанційного навчання з дисципліни Конституційне право України/ В.І. Розвадовський/ Івано-Франківськ, перевидання 2018 с. 323
9. Розвадовський В.І. Конституційне право України, методичні вказівки для самостійної роботи студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальність 081 «Право», Івано-Франківськ, 2018. с.34
10. Розвадовський В.І. Конституційне право України, методичні вказівки для самостійної роботи студентів 1 курсу заочної форми навчання , Івано-Франківськ, 2018. с.31                      11. Розвадовський В.І. Роль Л.П. Юзькова у становленні української держави як конституційної цінності/ В.І. Розвадовський// Збірник те міжнародної науково-практичної конференції (частина 2) м. Хмельницьк 17.05.2019 р. с. 122-126
12. Розвадовський В.І. «Інформаційна безпека в сучасному світі та її вплив на конституційний лад в Україні: теорія й практика» матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених Івано-Франківськ 2019

Наукова діяльність

Тема кандидатської дисертації “Правовий статус Голови Верховної Ради України: питання правового врегулювання”. Дисертація захищена в 2010 році у спеціалізованій вченій раді Інституту Законодавства Верховної Ради України (м. Київ) під керівництвом доктора юридичних наук, професора В.В. Костицького.

Автор понад 80 наукових та науково-методичних публікацій в тому числі співавтор колективних монографій, а сама:

1.”Захист конституційних прав і свобод людини та громадянина на окупованих територіях України: проблеми конституційно-правового регулювання”. Івано-Франківськ, 2015 рік.

2.”Ядерна безпека: міжнародний та національний вимір”. Івано-Франківськ, 2017 рік.

3.Співавтор електронного посібника “Правознавство” 9 клас Загальноосвітніх навчальних закладів 2017 рік.

Науковий керівник теми наукового дослідження кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права “Правові проблеми державотворчих  процесів в Україні” (номер державної реєстрації 0111U002648)

Організаційна діяльність:

1. Член редакційної колегії фахового видання “Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України” (видання Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника)

2. Керівник центру дослідження конституційної юстиції створеного відповідо до наказу  ректора університету №2 від 2 січня 2019 р. Основним завданням центру є ініціювання, проведення та координації конституційного провадження та захисту прав і свобод людини та громадянина через інститут конституційної скарги, впровадження результатів таких досліджень у навчальний процес.

3. Керівник наукового гуртка  “Проблеми та перспективи органічного конституціоналізму в Україні” .

Книш Віталій Васильович

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри

 

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Народився 20.04.1979 року в с. Новоселиця Снятинського району Івано-Франківської області. У 1996 році закінчив Джурівську ЗШ І – ІІІ ступенів із золотою медаллю.

З 1996 до 2001 року навчався в Юридичному інституті Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника. За результатами навчання отримав диплом з відзнакою та рекомендацію до вступу в аспірантуру. З 01.11.2001 до 01.11.2004 року – аспірант кафедри теорії та історії держави і права (денна форма аспірантської підготовки).

З 01.11.2004 року по закінченні аспірантури зарахований у штат кафедри теорії та історії держави і права Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника на посаду асистента.

23.10.2006 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Принципи земельного права України» (спеціальність 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право). З 01.04.2007 року – доцент кафедри теорії та історії держави і права Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника.

З 01.09.2008 року до 30.10.2009 року – доцент Навчально-консультаційного центру Одеської національної юридичної академії у м. Івано-Франківську.

З 02.11.2009 до 30.08.2019 року працював в Університеті Короля Данила.

У 2013 році отримав вчене звання доцента кафедри теорії та історії держави і права.

У 2018 році захистив докторську дисертацію на тему «Теоретико-правове дослідження інституту конституційно-правової відповідальності в Україні» (спеціальність 12.00.01 –теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень), а 20 червня 2019 року отримав диплом доктора юридичних наук за вказаною спеціальністю.

Станом на 2019 рік є автором біля 150 наукових та навчально-методичних публікацій.

З вересня 2019 року працює професором кафедри конституціййного, міжнародного та адміністративного права навчально-наукового юридичного інституту

 1. Книш В. В. Законодавче забезпечення захисту конституційних прав і свобод людини та громадянина на окупованих територіях України // Захист конституційних прав і свобод людини та громадянина на окупованих територіях України: проблеми конституційно-правового регулювання / За загальною редакцією В. І. Розвадовського. К.: Редакція журналу «Охорона праці», 2015. С. 25 – 75.
 2. Книш В. В.Поняття та механізм дії принципу забезпечення цільового, раціонального використання та охорони земель // Агроекологічні, соціальні та економічні аспекти створення й ефективного функціонування екологічно стабільних територій: колективна монографія / за ред. П. В. Писаренка, Т. О. Чайки, О. О. Ласло. П.: Видавництво «Сімон», 2016. С. 33 – 43.
 3. Книш В. В. Формування сучасної української правової аксіології під впливом релігійних засад суспільства (підрозділ 6.2.). Доктрина національного державо- і правотворення як засіб забезпечення розвитку та функціонування правової держави в Україні (підрозділ 6.4.). Потенційні ризики та загрози на шляху розвитку сучасної правової держави в Україні та світі // Філософсько-правове дослідження впливу християнських засад суспільства на правову систему України: монографія [текст] / В. М. Вовк, М. В. Костицький, А. І. Луцький, М. М. Косьмій, М. І. Луцький, В. В. Книш, [І. М. Луцький], C. Г. Меленко; За заг. ред. М. М. Косьмія. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2017. С. 305 – 310, 318 – 326.
 4. Книш В. В. Будапештський меморандум 1994 р. як гарантія міжнародної безпеки України (підрозділ 4.1.) // Ядерна безпека: міжнародний та національний вимір: монографія [текст]: за заг. ред. В. І. Розвадовського / Авторський колектив: С. В. Адамович, О. А. Грицан, О. Б. Загурський, В. В. Книш, В. Й. Климончук, І. І. Петровська, І. Р. Пташник, В. І. Розвадовський. – Івано-Франкіськ, 2017. С. 277 – 299.
 5. Книш В. В. Теоретико-правові підходи до удосконалення інституту конституційно-правової відповідальності в Україні: монографія [текст]. Івано-Франківськ, 2018. 396 с.

ІІ. Наукові статті:

 1. Книш В. В. Принципи земельного права України як основні засади удосконалення чинного земельного законодавства України // Університетські наукові записки. Часопис Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2015. Вип. 11. С. 64 – 71.
 2. Книш В. В. Вплив принципів земельного права на формування ринку земельних ділянок в Україні // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Івано-Франківськ: Юридичний ін-т Прикарпатського нац. ун-ту ім. В. Стефаника. 2015. Випуск ХХХVІІІ. С. 197 – 207.
 3. Книш В. В. Закони та підзаконні нормативно-правові акти України у юридичному забезпеченні захисту конституційних прав і свобод людини та громадянина на окупованих територіях України // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2015. Вип. 12. – С. 62 – 69.
 4. Книш В. В. Обмеження реалізації конституційних прав і свобод людини та громадянина на окупованих територіях України // Університетські наукові записки. Часопис Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2015. Вип. 12.
 5. Книш В. В., Касіянчук В. Д. Правове забезпечення організації виробництва паливних гранул (пелет) як альтернативного джерела енергії // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2016. Вип. (1) 13. С. 205 – 209.
 6. Книш В. В. Основні напрями кодифікації законодавства України про захист вітчизни та військову службу // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Івано-Франківськ: Юридичний ін-т Прикарпатського нац. ун-ту ім. В. Стефаника. 2016. Випуск ХХХІХ. С. 82 – 88.
 7. Книш В. В., Боцюрко В. І., Касіянчук В. Д. , Касіянчук М. В., Косьмій М. М., Криховецький І. З. Правове забезпечення організації виробництва продукції лікувально-профілактичного призначення // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2016. – Вип. (2) 14.
 8. Кныш В. В. Теоретико-правовое исследование законодательного уровня регулирования конституционно-правовой ответственности в Украине // LEGEA SI VIATA. Moldova, 2017. August. Nr. 8/2 (308). S. 68 – 71.
 9. Книш В. В. Теоретико-правовий аналіз конституційно-правової відповідальності державних органів України за прийняття Акту злуки 1919 р. / В. В. Книш // East European Scientific Journal. Warszawa, 2017. № 7 (23). Volume 2. – S. 79 – 82.
 10. . Кныш В. В. Теоретико-правовые подходы к проблемам реализации конституционно-правовой ответственности // Российско-китайский журнал «Содружество». Новосибирск, № 16. Ч. 1. С. 59 – 62.
 11. Книш В. В. Теоретико-правові аспекти взаємодії конституційно-правової та адміністративно-правової відповідальності // Sciences of Europe. Praha, 2017. 17 (17). Vol. 1. P. 65 – 69.
 12. Кныш В. В. Теоретико-правовое исследование функций конституционно-правовой ответственности // LEGEA SI VIATA. Moldova, 2017. Septembrie. Nr. 9/2 (309). S. 69 – 72.
 13. Книш В. В. Теоретико-правове дослідження особливостей юридичного закріплення позитивної та негативної конституційно-правової відповідальності / В. В. Книш // The scientific heritage. – Budapest, 2017. – No 14 (14). – P. 69 – 73.
 14. Книш В. В. Теоретико-правовий аналіз законодавства України про конституційно-правову відповідальність // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2017. Вип. (3)15.
 15. Книш В. В., Касіянчук В. Д., Боцюрко В. І. Правове забезпечення організації вирощування, переробки та використання топінамбура // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2017. Вип. (4) 16. С. 118 – 124.
 16. Книш В. В. Перспективи розвитку інституту конституційно-правової відповідальності в Україні // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2018. Вип. (5) 17. С. 41 – 47.
 17. Книш В. В., Касіянчук В. Д, Жирак Р. М., Косьмій М. М., Криховецький І. З., Касіянчук М.В. Правове забезпечення покращення екологічного стану навколишнього середовища за рахунок вирощування топінамбура // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2019. Вип. (7) 19.
 18. Humeniuk T., Knysh V. Problems of development of the European integration of Ukrainian legislation (2014-2018) // JOURNAL of LEGAL, ETHICAL and REGULATORY ISSUES. EDITOR- EDITOR-IN-CHIEF Ashgar Ali Bin Ali Mohamed Faculty of Law, International Islamic University Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia. 2019. Volume 22. Issue 1. P. 124-135.

Матеріали конференції:

 • Книш В. В. Особливості дії основоположних засад Конституції України на окупованих територіях України // Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти [текст]: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 березня 2015 року, м. Івано-Франківськ). Івано-Франківськ: Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2015. С. 206 – 210.
 • Книш В. В. Місце світоглядних та доктринальних ознак у системі сутнісних характеристик принципів земельного права України // Наука та освіта ХХІ століття: матеріали звітної викладацької та студентської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 07 травня 2015 року). Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2015. С. 123 – 126.
 • Книш В. В. Вплив галузевих принципів земельного права на удосконалення структури чинного Земельного кодексу України / В. В. Книш // Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти [текст]: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (11-12 березня 2016 року, м. Івано-Франківськ). – Івано-Франківськ: Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2015. С. 116 – 119.
 • Книш В. В. Спеціальні гарантії правового статусу особи на окупованих територіях України // Протидія незаконній міграції та торгівлі людьми: матеріали Міжнародного науково-практичного симпозіуму (м. Івано-Франківськ, 11-12 березня 2016 року). Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2016. С. 63 – 66.
 • Книш В. В. Спеціальні гарантії правового статусу особи на тимчасово окупованій території АР Крим // Наука та освіта ХХІ століття: матеріали звітної викладацької та студентської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 21 квітня 2016 року). – Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2016. С. 173 – 178.
 • Книш В. В. Вплив загальноправових та галузевих норм на зміст принципу забезпечення гарантій прав на землю // Európska tradícia v medzinárodnom práve: uplatňovanie ľudských práv: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie /6. – 7. máj 2016/. – Bratislava: Paneurópska vysoká škola, 2016. S. 141 – 143.
 • Книш В. В. Теоретико-правове дослідження позитивної та негативної конституційно-правової відповідальності // Проблеми формування національної правової системи України та її адаптація до європейського права: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 5-6 травня 2017 року). Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2017. С. 112 – 117.
 • Книш В. В. Теоретико-правові засади класифікації принципів конституційно-правової відповідальності // Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина: Матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і аспірантів (м. Івано-Франківськ, 28 квітня 2017 р.). Івано-Франківськ, 2017. С. 7-9.
 • Книш В. В. Особливості конституційно-правової відповідальності у сфері заборони пропаганди комуністичного та націонал-соціалістичного режимів // Концептуальні проблеми розвитку сучасної гуманітарної та прикладної науки: матеріали ІІ Всеукраїнського науково-практичного симпозіуму (м. Івано-Франківськ, 20-21 квітня 2018 року). Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Університету Короля Данила, 2018. С. 200-203.
 • Книш В. В. Дія Загальної декларації прав людини в умовах особливих правових станів // Роль Загальної декларації прав людини ООН 1948 року в формуванні фундаментальних основ правової системи України: історія і сучасність: матеріали круглого столу (м. Івано-Франківськ, 10 грудня 2018 року) / упорядник В. І. Розвадовський. Івано-Франківськ: ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2018. С. 49-56.
 • Книш В. В. Особливості конституційно-правової відповідальності уряду України // Концептуальні проблеми розвитку сучасної гуманітарної та прикладної науки: матеріали ІІІ Міжнародного науково-практичного симпозіуму (м. Івано-Франківськ, 17 травня 2019 року). – Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Університету Короля Данила, 2019. – С. 134-137.

ІІІ. Навчально-методичні публікації:

 • Книш В. В., В. І. Кіцелюк. Правознавство (для студентів неюридичних спеціальностей): навчально-методичний посібник. Видання 2-ге, виправл. і допов. – Івано-Франківськ: Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2014.102 с.
 • Книш В. В. Екологічне право України: конспект лекцій. Івано-Франківськ: Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2015. 248 с.
 • Книш В. В. Земельне право України: конспект лекцій. – Івано-Франківськ: Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2015. 184 с.

Наукова діяльність

Тема кандидатської дисертації «Принципи земельного права України». Дисертація захищена в 2006 р. у спеціалізованій раді Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України (м. Київ) під керівництвом член-кореспондента НАН України, академіка АПрН України, доктора юридичних наук, професора В. І. Семчика.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук: «Теоретико-правове дослідження інституту конституційно-правової відповідальності в Україні» (науковий консультант – доктор юридичних наук, доцент М. І. Луцький). Дисертація захищена в грудні 2018 р. в спеціалізованій раді ПВНЗ «Університет Короля Данила» (м. Івано-Франківськ).

Автор біля 160 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі автор 1-єї одноособової та співавтор 6-ти колективних монографій. У 2019 році вийшла з друку 1 публікація у виданні, проіндексованому у базі даних Scopus.

Організаційна діяльність

Член редакційної колегії міжнародного наукового журналу «Право і суспільство» (International Scientific Journal «Law & Society») (видання Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника), член редакційної колегії фахового наукового видання «Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України» (видання Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника), член редакційної колегії фахового наукового видання «Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького» (видання ПВНЗ «Університет Короля Данила»).

Петровська Ірина Ігорівна

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Народилася 3 листопада 1984р. в м. Калуш Івано-Франкіської області. У 2006 році закінчила з відзнакою Юридичний інститут Прикарпатського  національного університету імені Василя Стефаника за спеціальністю «правознавство». У листопаді 2011 року зміна прізвища у зв’язку одруженням.

Під час навчання працювала помічником адвоката, а після закінчення університету – в акціонерному банку. З жовтня 2006 року – робота лаборантом кафедри цивільного права Прикарпатського юридичного інституту Львівського ДУВС. Протягом 2007 – 2010 років – робота викладачем (старшим викладачем) на кафедрах господарського та екологічного права, судочинства ПЮІ ЛьвДУВС. У 2009-2010 н.р. по сумісництву працювала на кафедрі конституційного, міжнародного та адміністративного права. 2010-2011 н.р. – штатний працівник Юридичного коледжу прикарпатського національного університету імені В.Стефаника. 2011-2012 н.р. – штатний викладач кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права.

З 2007 року робота над дисертаційним дослідженням «Адміністративно-правові засади протидії корупції в Україні». 25 лютого 2011 року відбувся захист кандидатської дисертації у спеціалізованій вченій раді К. 26.129.01 при Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна».

З 2011 року здійснює викладання права в навчально-науковому юридичному інституті Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

У 2014 році отримано вчене звання доцента кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права.

Забезпечує  викладання навчальних дисциплін «Адміністративне право України», «Фінансове право», «Адміністративні послуги», «Адміністративна відповідальність» та ін.

Коло наукових інтересів: адміністративне право та процес, фінансове право, інформаційне право.

1.Iryna I. Petrovska, Volodymyr I. Rozvadovsky, Iryna R. Ptashnyk, Olga A. Grytsan. Fundamentals of Nuclear Safety State Management in Ukraine. Journal of Advanced Research in Law and Economics. Volume IX, Issue 5(35), Fall 2018. P1745-1753 DOI: https://doi.org/10.14505/jarle.v9.5(35).28 . URL: https://search.proquest.com/openview/2c796e093f10ddd388e5e6aad98bdc8e/1?pq-origsite=gscholar&cbl=486538

2. Iryna І. Petrovska, Volodymyr I. Rozvadovsky, Iryna R. Ptashnyk, Olga A. Grytsan. A human right can be in conflict with one or several other human rights. Utopía y Praxis Latinoamericana. Año:23, n°82 (julio-septiembre), 2018, pp.159-169 (Universidad del zulia.maracaibo-Venezuela. ISSN1315-5216/ISSN-e:2477-9555). URL: https://zenodo.org/record/1495822#.XBJSUdQS_Gh  DOI :  http://doi.org/10.5281/zenodo.1495822

3. Петровська І.І. Окремі питання нормативно-правового регулювання контрольно-фінансової діяльності в Україні. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Випуск 32 Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2013. С. 58-64

4. Петровська І.І. Фінансовий контроль в системі заходів запобігання та протидії корупції в Україні: загальна характеристика. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. Випуск 34. Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2014. С. 61-71. URL: http://lib.pu.if.ua/nayk-pny.php

5. Петровська І.І. Окремі питання здійснення фінансового моніторингу в Україні. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей . Випуск 39. Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2015. C.21-32

6. Петровська І.І. До питання реалізації Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020 у сфері публічного контролю». Науково-iнформацiйний вiсник Iвано-Франкiвського унiверситету права iмені короля Данила Галицького: журнал. Серія право. Івано-Франківськ, 2016. Вип 2 (14). С. 92-97

7. Петровська І.І. Правові засади парламентського бюджетного контролю. Збірник наукових статей «Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України». Випуск 45. Івано-Франківськ, 2017. C.96-105

8. Петровська І.І. Фінансове право: Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ, 2017. 149 с  ISBN 978-966-640-442-1

9.  Петровська І.І.Теоретико-правові засади контролю у сфері надання адміністративних послуг в Україні. Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина: матеріали щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених (3-4 травня 2019 року). Івано-Франківськ, 2019. С. 37-40

10. Петровська І.І. Окремі питання процедури оскарження контрольних заходів митних органів. Матеріали для ІІ Всеукраїнського правничого форуму «Права людини та публічне врядування» (15-16 травня 2019 року). Чернівці. 2019. С.83-86

Монографії у співавторстві:

Петровська І.І. Договір в адміністративному праві. Договір як універсальна форма правового регулювання: монографія/ за аг ред. В.А. Васильєвої. Івано-Франківськ, 2016. 399 с. (Підрозділ 4.6 розділу 4. 10с)

Петровська І.І. Державне управління у сфері ядерної безпеки. Ядерна безпека: міжнародний та національний вимір: монографія / за заг. ред. В.І. Розвадовського. Авторський колектив. Івано-Франківськ, 2017. 319 с. (підрозділ 4, розд.1. С.85-131)

Список праць

Наукова діяльність

Тема кандидатської дисертації “Адміністративно-правові засади протидії корупції в Україні”. Дисертація захищена в 2011 р. у спеціалізованій вченій раді Відкритого  міжнародного унівеститету розвитку людини “Україна” під керівництвом доктора юридичних наук Олефіра В.І.

Автор понад 85  наукових та навчально-методичних публікацій.  У 2018 році вийшли з друку 2 публікації у виданнях, проіндексованих у базі даних Scopus.

Забезпечує викладання навчальних дисциплін студентів бакалаврату та магістрів  081 Право.

 

 

Організаційна діяльність

Член Науково-методичної ради Навчально-наукового юридичного інституту. Член Вченої ради  Навчально-наукового юридичного інституту.

Керівник наукового гуртка «Актуальні питання  адміністративного та фінансового права ».

Грицан Ольга Анатоліївна,

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

В 2005 р. з відзнакою закінчила магістратуру Юридичного інституту Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, отримавши повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та кваліфікацію юриста, викладача права.

У 2005-2008 рр. навчалася в аспірантурі Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника за спеціальністю 12.00.06. – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право (з відривом від виробництва).

У 2009 р. в Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України захистила дисертацію на тему «Правові засади екологічного контролю за використанням та охороноюнадр» та одержала науковий ступінь кандидата юридичних наук.

У 2013 році присвоєно вчене звання «доцент».

Місця роботи, професійний досвід

З 2006 р. по 2008 р. працювала за сумісництвом на кафедрі правознавства Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Впродовж 2008-2009 рр. – робота за сумісництвом на кафедрі теорії та історії держави і права Юридичного інституту Прикарпатського університету ім. Василя Стефаника.

2009 – 2011 рр. – доцент кафедри господарського та екологічного права Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ.

З 2011 р. – на посаді доцента кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права Навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника».

 1. IrynaI. Petrovska, VolodymyrI. Rozvadovsky, IrynaR. Ptashnyk, OlgaA. Grytsan. Fundamentals of Nuclear Safety State Management in Ukraine. Journal of Advanced Research in Law and Economics. Volume IX, Issue 5(35), Fall 2018. P1745-1753 DOI: https://doi.org/10.14505/jarle.v9.5(35).28 . URL: https://search.proquest.com/openview/2c796e093f10ddd388e5e6aad98bdc8e/1?pq-origsite=gscholar&cbl=486538
 2. Iryna І. Petrovska, VolodymyrI. Rozvadovsky, IrynaR. Ptashnyk, OlgaA. Grytsan. A human right can be in conflict with one or several other human rights. Utopía y Praxis Latinoamericana. Año:23, n°82 (julio-septiembre), 2018, pp.159-169 (Universidad del zulia.maracaibo-Venezuela. ISSN1315-5216/ISSN-e:2477-9555). URL: https://zenodo.org/record/1495822#.XBJSUdQS_Gh DOI :  http://doi.org/10.5281/zenodo.1495822
 3. Грицан О.А. Громадські слухання як форма безпосереднього самоврядного контролю за використанням та охороною надр / О.А. Грицан // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України [текст] : Збірник наукових статей. Випуск 47. – Івано-Франківськ :Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2018.- С. 91-101.
 4. Правові засади екологічного контролю за використанням та охороною надр [Текст] :монографія / О. А. Грицан. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2017. – 175 с.
 5. Грицан О.А. Охорона навколишнього середовища під час міжнародного збройного конфлікту засобами міжнародного права прав людини / О.А. Грицан //«Nationalla wjournal: theory and practice» L. L. C. Scientific and practical publication in law. – 2016. – № 6 (22). – С. 157-160.
 6. Грицан О.А. Міжнародне гуманітарне право як ключовий інструмент охорони навколишнього середовища під час збройних конфліктів міжнародного характеру.- Порівняльно-аналітичне право. – 2016. – № 6. – С. 277- 280.
 7. Грицан О. А. Проблеми правового статусу Державної служби геології та надр України / О.А. Грицан // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Серія «Право». – 2016. – № 2 (14). – С. 86-91.

Наукова діяльність

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Правові засади екологічного контролю за використанням та охороною надр». Науковий керівник – д.ю.н., проф.Семчик В.І. Дисертація захищенав 2009 р. в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

Автор понад 80-наукових та навчально-методичних публікацій. У 2018 році вийшли з друку 2 публікації у виданнях, проіндексованих у базі даних Scopus (у співавторстві).

Організаційнадіяльність

Член Вченої ради  Навчально-наукового юридичного інституту.

Керівник наукового гуртка «Актуальніпитання  адміністративного та фінансового права ».

Федорончук Андрій Володимирович

кандидат юридичних наук, викладач кафедри

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Народився у 1988 році в місті Харкові.
У 2005 році вступив до Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого на факультет підготовки кадрів для органів Міністерства внутрішніх справ України (слідчо-криміналістичний) денної форми навчання, яку закінчив у 2010 році і одержав диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію юриста.
З 2011 по 2014 рік  навчався у аспірантурі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» за спеціальністю12:00:03 – цивільне право і цивільний процес, міжнародне приватне право і сімейне право.
У 2016 році захистив кандидатську дисертацію та здобув науковий ступінь кандидата юридичних наук.З 09 вересня 2016 р. по 30 червня 2018 р. працював викладачем юридичного відділення Івано-Франківського коледжу Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. З 01 жовтня 2018 р. і по даний час працює викладачем кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.

Конференції:

 1. Федорончук А. В. Співвідношення понять «прокат» та «послуга» / А. В. Федорончук // Способи забезпечення реалізації та захисту прав людини у контексті євроінтеграції України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: 20-21 липня. – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2012. – С. 66-68
 1. Федорончук А. В. Місце договору прокату серед договорів найму (оренди) / А. В. Федорончук // Сучасні наукові дослідження представників юридичної науки – прогрес законодавства України майбутнього: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: 24 лютого. – Дніпропетровськ: ГО «Правовий світ», 2013. – С. 39 – 41
 1. Федорончук А. В. Договір прокату як публічний договір / А. В. Федорончук // Політико-правові реформи та становлення громадянського суспільства в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: 20-21 вересня. – Херсонський державний університет юридичний факультет, 2013. – С. 65-68.
 1. Федорончук А. В. Істотні умови договору прокату / А. В. Федорончук // Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі: Збірник наукових статей за матеріалами II Міжнародної науково-практичної конференції (Житомир, 10 квітня 2014 р.) / Мін-во аграрної політики та прод-ва України; Жит. нац. агроекологічний ун-т. – Ж.: ЖНАЕУ, 2014. – С. 193-195
 1. Федорончук А. В. Припинення договору прокату / А. В. Федорончук // Актуальні питання вітчизняної юридичної науки: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Суми, 11-12 квітня 2014 р. – Суми, 2014. – С. 23-25
 1. Федорончук А. В. Страхування речі, переданої у прокат / А. В. Федорончук // Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина [текст]: матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і аспірантів (16 травня 2014 року). – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2014. – С. 91 – 93
 1. Федорончук А. В. Договір прокату як вид споживчого договору / А. В. Федорончук // Medzinárodná vedecká konferencia “Ĺudskѐ a občianskѐ práva a slobody: mechanizmus ich implementácie a ochrany v rôznych odvetviach práva” (Bratislava, 19 – 20 septembra 2014 r.). – Paneurôpska vysoká skola, Bratislava, 2014. – С. 32 – 35
 1. Федорончук А. В. Правова природа поняття «Прокат» / А. В. Федорончук // Договір як універсальна форма правового регулювання: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 16 березня 2018 р.), Івано-Франківськ. ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2018. – С. 110-113
 1. Федорончук А. В. Значення прав та обов’язків людини і громадянина у побудові ідеальної української держави / А. В. Федорончук // Роль Загальної декларації прав людини ООН 1948 року в формуванні фундаментальних основ правової системи України: історія і сучасність: матеріали круглого столу (м. Івано-Франківськ, 10 грудня 2018 року) / упорядник В.І. Розвадовський. Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 2018. с. 86-92
 1. Федорончук А. В. Окремі аспекти захисту прав споживачів при купівлі продукції через інтернет-магазин / А. В. Федорончук // Актуальні проблеми приватного права: матеріали XVII наук.-практ. конф., присвяч. 97-й річниці з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В.П. Маслова (Харків, 22 лют. 2019 р.) – Харків: Право, 2019. – с. 308-312
 1. Федорончук А. В. Правова природа договору про надання правової допомоги / А. В. Федорончук // Договір як універсальна форма правового регулювання: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Івано-Франківськ, 1-5 квітня 2019 р.). Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2019. с. 64-67
 1. Федорончук А. В. Охорона прав та свобод людини і громадянина – основне завдання Національної поліції України / А. В. Федорончук // Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина: Матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених (3-4 травня 2019 р.). – Івано-Франківськ, 2019. – с. 46-49
 1. Федорончук А. В. Окремі аспекти захисту прав журналістів в Україні / А. В. Федорончук // Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного та IT права: матеріали третьої всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 17-18 травня 2019 р.). – Львів: Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2019. – с. 165-171
 2. Федорончук А.В. Окремі аспекти діяльності Міністерства інформаційної політики України щодо гарантування інформаційної безпеки держави / А. В. Федорончук // Інформаційна безпека в сучасному світі та її вплив на конституційний лад в Україні: теорія й практика: матеріали всеукраїнської конференції (м. Івано-Франківськ, 20 червня 2019 року) / упорядник В.І. Розвадовський. Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2019. – с. 54-60

  Наукові статті:

 1. Федорончук А. В. Правова природа та законодавче регулювання відносин за договором прокату / А. В. Федорончук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – Випуск 19. Том ІІ. – Ужгород, 2012. – С. 138 – 142.
 2. Федорончук А. В. Предмет договора проката / А. В. Федорончук // Закон и жизнь: Международный научно-практический правовой журнал. – № 9/3 (261). – Кишинев (Молдова), 2013. – С. 254 – 258.
 3. Федорончук А. В. Особливості договору прокату як різновиду договорів приєднання / А. В. Федорончук // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : збірник наукових статей. – Випуск 32. – Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2013. – С. 151–166.
 4. Федорончук А. В. Права та обов’язки сторін за договором прокату / А. В. Федорончук // Юридичний вісник: журнал НУ «Одеська юридична академія». – № 4. – Одеса, 2014. – С. 329 – 333.
 5. Федорончук А. В. Строк договору прокату / А. В. Федорончук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. – Випуск 1. Том 1. – Херсон, 2015. – С. 206 – 209.
 6. Федорончук А. В. Правові наслідки порушення умов договору прокату / А. В. Федорончук // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : збірник наукових статей. – Випуск 37. – Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2015. – С. 161–173.
 7. Федорончук А. В. Порядок укладення договору прокату / А. В. Федорончук // Електронне наукове видання. Юридичний науковий електронний журнал. – № 5. – Запоріжжя: ДВНЗ «Запорізький національний університет», 2015. – С. 74-77.
 8. Федорончук А. В. Договір прокату в сучасному цивільному обороті/ А. В. Федорончук // Міжнародний журнал «Право і суспільство»: за ред. д-ра юрид. наук, проф. Васильєвої В.А. – Випуск 5. – Івано-Франківськ: Фоліант, 2017. – С. 151-159.
 9. Федорончук А. В. Приводи, підстави та підсумки введення воєнного стану в Україні / А. В. Федорончук // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Випуск 49. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2019. – с. 23-34

Наукова діяльність

Тема кандидатської дисертації “Договір прокату”. Дисертація захищена у спеціалізованій вченій раді Національної академії прокуратури України Генеральної прокуратури України під керівництвом заслуженого юриста України, доктора юридичних наук, професора Васильєвої В.А.

Є автором понад 20 праць, серед яких фахові статті та публікації у збірниках матеріалів міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій.

Зінич Любомир Васильович

кандидат юридичних наук, викладач кафедри

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта, науковий ступінь

2009-2013 р. Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, спеціальність «Правознавство», освітній ступінь «Бакалавр», кваліфікація «Бакалавр правознавства».

2013-2014 р. Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, спеціальність «Правознавство», освітній ступінь «Магістр», кваліфікація «Юрист, Викладач права».

2014 р. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, аспірантура (без відриву від виробництва).

2017 р. кандидат юридичний наук, спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

Місце роботи, професійний досвід

2 жовтня 2017 року прийнятий на посаду викладача кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права Навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

 1. VASYLYEVA, Valentina A.; ZELISKO, Alla V.; ZINYCH, Liubomyr V.. Peculiarities of Patenting Artificial Intelligence in the United States and Countries of the European Union. Journal of Advanced Research in Law and Economics, [S.l.], v. 9, n. 8, p. 2853-2859.
 2. Зінич Л. В. До питання про правові форми використання державою об’єктів промислової власності. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: збірник наукових статей. Івано-Франківськ, 2015. Випуск 37. С. 90-101.
 3. Зінич Л. В. Правові аспекти використання винаходів за законодавством Японії. Право і суспільство. 2015. № 6. С. 73-77.
 4. Зінич Любомир. Особливості правового регулювання використання винаходів за законодавством Франції. Journaljuridicnaţional: teorieşipractică. 2015. № 6(1)16. С. 136-138.
 5. Зінич Любомир. Деякі аспекти участі держави у договірних відносинах щодо використання об’єктів промислової власності. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2016. № 2 (88). С. 52-58.
 6. Зінич Л.В. Публічні інтереси в механізмі примусового ліцензування винаходів і корисних моделей: загальнотеоретичний аспект. Вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2016. Випуск 37. Том 1. С. 124-126.
 7. Зінич Л. В. Засоби забезпечення балансу приватних та публічних інтересів у сфері права промислової власності. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2016. Випуск 1. Том 1. С. 118-120.
 8. Зінич Л.В. Правове регулювання використання винаходів за законодавством України та Чехії: порівняльно-правовий аспект. Міжнародний журнал «Право і суспільство». 2017. Випуск 6. С.67-74.
 9. Зінич Л.В. Проблемні питання функціонування інституту державних інспекторів з питань інтелектуальної власності. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Випуск 48. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2018. С.60-67.

Тези конференцій:

 1. Зінич Л. В. Правові форми використання об’єктів промислової власності. Закарпатські правові читання: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів (17-19 квітня 2015 р. м.Ужгород). Ужгород, 2015. Т. 2. С. 277-280.
 2. Зінич Л. В. Визначення поняття «обмеження прав патентовласника». Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і аспірантів, присвяченої 75-річчю Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м.Івано-Франківськ, 15 травня 2015 р.). Івано-Франківськ, 2015. С. 30-34.
 3. Зінич Л. В. Ліцензійний договір як форма реалізації права на використання винаходу. Теорія і практика сучасної юриспруденції: матеріали VI Всеукраїнської наукової конференції (м. Харків, 2 листопада 2015 р.). Харків, 2015. С. 311-312.
 4. Зінич Л. В. Обмеження прав власника патенту як основа забезпечення балансу приватних та публічних інтересів. Сучасні проблеми правової системи України: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, 26 листопада 2016 р.). Київ, 2015. Випуск 7. С. 155-156.
 5. Зінич Л. В. Ліцензійний договір як засіб реалізації публічних інтересів. Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і аспірантів (м.Івано-Франківськ, 13-14 травня 2016 р.). Івано-Франківськ, 2016. С. 46-50.
 6. Зінич Л. В. Проблемні питання примусового ліцензування винаходів і корисних моделей. Актуальні проблеми інтелектуального права: матеріали першої науково-практичної конференції (м. Львів 23 вересня 2016 року). Львів, 2016. С. 74-79.
 7. Зінич Л. В. Деякі особливості укладення державою ліцензійного договору на використання винаходу. Юридичні особи публічного права: участь у цивільному обороті (Матвєєвські цивілістичні читання): матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, 8 листопада 2016 року). Київ, 2016. С. 141-144.
 8. Зінич Любомир Васильович Права людини та внесення змін до Конституції з питань пенсійного забезпечення. Європейські спільні демократичні цінності та конституційний процес в Україні: проблеми теорії і практики: матеріали круглого столу. (м. Івано-Франківськ, 22 грудня 2017 року). Івано-Франківськ, 2018. С.31-33.
 9. Зінич Л.В. Деякі особливості укладення ліцензійного договору на використання секретного винаходу. Договір як універсальна форма правового регулювання: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. (м. Івано-Франківськ, 16 березня 2018 року). Івано-Франківськ, 2018. С. 63-67.
 10. Зінич Л.В. Правова природа інформаційної складової об’єктів промислової власності. Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина: матеріали Щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і аспірантів (м.Івано-Франківськ, 27 квітня 2018 року). Івано-Франківськ, 2018. С.14-18.
 11. Зінич Любомир Васильович Правові способи забезпечення прав людини у сучасних умовах: загальний огляд. Актуальні проблеми правового забезпечення прав і свобод людини і громадянина в Україні: теорія та практика: матеріали круглого столу (м. Івано-Франківськ 26 червня 2018 року) упорядник В.І. Розвадовський / Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2018. С.32-35.
 12. Зінич Любомир Васильович Правові основи реалізації виборчих прав внутрішньо переміщених осіб в Україні. Роль Загальної декларації прав людини ООН 1948 року в формуванні фундаментальних основ правової системи України: історія і сучасність: матеріали круглого столу (м. Івано-Франківськ, 10 грудня 2018 року) / упорядник В.І. Розвадовський. Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 2018. С.74-79.
 13. Зінич Л.В. Державні інспектори з питань інтелектуальної власності як суб’єкти державного нагляду (контролю) у сфері інтелектуальної власності. Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного та ІТ права: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 17-18 травня 2019 р.). – Львів: Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2019. С.80-84.

Наукова діяльність

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Правовий режим використання державою об’єктів промислової власності». Дисертація захищена 9 жовтня 2017 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К20.051.14 у Навчально-науковому юридичному інституті Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (м.Івано-Франківськ). Під науковим керівництвом доктора юридичних наук, професора, Заслуженого юриста України Васильєвої Валентини Антонівни.

Автор понад 30 наукових та науково-методичних публікацій.

Організаційна діяльність

Залучається членом журі Івано-Франківського обласного відділення Малої академії наук України.

Учасник Школи педагогічної майстерності інституту

Академнаставник

Проводить профорієнтацію.

Албу Андрій Аркадійович

кандидат юридичних наук, викладач кафедри

 

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

2006-2011 р. р. – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, юридичний інститут, спеціальність «правознавство», кваліфікація «юрист, викладач права»

2011-2014 р. р. – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, аспірантура (з відривом від виробництва)

2016 р. – кандидат юридичних наук, спеціальність 12.00.03 – цивільне право; цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

Місця роботи, професійний досвід

Під час навчання в аспірантурі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (2013 р.) прийнятий на посаду асистента кафедри теорії та історії держави і права Прикарпатського університету імені Василя Стефаника.

В період з 2015 по 2017 р. працював на посаді викладача кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права Навчально-наукового Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

У жовтні 2018 р. повернувся на роботу в Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника та прийнятий на посаду викладача кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права Навчально-наукового Юридичного інституту.

1. Албу А.А. Категорія управління як міжгалузеве поняття [Текст] / А.А. Албу // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства: збірник наукових статей. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2014. – Вип. 34. – С. 30-36.
2. Албу А.А. Основні характеристики категорії управління [Текст] / А.А. Албу // Право і суспільство: науковий журнал. – Дніпропетровськ. –2014. – № 6-2. – С. 138-140.
3. Албу А.А. Порівняльно-правовий аналіз категорії “управління” за законодавством країн англосаксонської та континентальної правових сімей [Текст] / А.А. Албу // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – Ужгород. – 2014. – Вип. 29, том.1 – С. 127–129.
4. Албу А.А. К вопросу определения категории управления среди правомочий собственника [Текст] / А.А. Албу // Legea si Viata: международный научно-практический правовой журнал – 2014. – Вип. 9/2. – С. 7–9.
5. Албу А.А. Управління майном, передбачене договором та законом: цивільно-правовий аналіз [Текст] / А.А. Албу // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства: збірник наукових статей. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2015. – Вип. 37. – С. 24-30.
6. Албу А.А. Категорія управління: цивільно-правовий аспект / А.А. Албу // Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина: матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і аспірантів, 26 квітня 2013 р. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника, 2013. – С. 26-29.
7. Албу А.А. Цивільно-правові витоки категорії управління / А.А. Албу // Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина: матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і аспірантів, 16 травня 2014 р. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника, 2014. – С. 32-35.

8. Албу А.А. Об’єкти управління: загальна характеристика / А.А. Албу // Актуальні питання реформування правової системи України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпропетровськ, 5-6 вересня 2014 р. – Дніпропетровськ: ГО «Правовий світ». – 2014. – С. 21-23.
9. Албу А.А. Категорія управління: цивільно-правовий аналіз / А.А. Албу // Проблеми цивільного права і процесу: матеріали наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті професора О.А. Пушкіна, (30 травня 2015 р.). – Х.: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2015. – С. 330-335.
10. Албу А.А.Категорія управління за законодавством країн англосаксонської та континентальної правових сімей / А.А. Албу // «Юридична наука: виклики і сьогодення»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (м.Одеса, Україна, 12-13 червня 2015р.). – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2015. – С. 41-43.

Наукова діяльність

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Цивільно-правове регулювання управління майном». Дисертація захищена 8 грудня 2016 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К20.051.14 у Навчально-науковому юридичному інституті Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (м.Івано-Франківськ). Під науковим керівництвом доктора юридичних наук, професора, Заслуженого юриста України Васильєвої Валентини Антонівни.

Автор понад 15 наукових та науково-методичних публікацій.

Організаційна діяльність

Учасник Школи педагогічної майстерності інституту

Академнаставник

Проводить профорієнтацію.